Hộp thư điện tử

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ hộp thư
I Lãnh đạo Sở
1 Phạm Duy Phương Giám đốc Sở phuongpd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Đỗ Quang Trọng P.Giám đốc Sở trongdq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3 Vương Thị Hải Yến P.Giám đốc Sở yenvth.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
II Đoàn thể Sở
       
III Các phòng Sở
   1. Văn Phòng
1 Trần Thị Hoa Chánh  Văn phòng hoatt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Tống Văn Thành Phó Chánh Văn phòng thanhtv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   2. Thanh tra
1 Hà Thị Thủy Chánh thanh tra thuyht.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nghiêm Văn Vinh P.Chánh thanh tra vinhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   3. Phòng KHTC
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng luongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Văn Ninh Phó phòng ninhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   4. Phòng TCCB
1 Lê Quang Thiện P.Trưởng phòng thienlq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   5. Phòng Nghiệp vụ văn hóa
1 Ng Thị Hoàng Yến Trưởng phòng yennth.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng minhtt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   6. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
1 Nguyễn Bá Thịnh Phó phòng - PT thinhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Duy Tự Phó phòng tund.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3 Lê Đông Dương Phó phòng duongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   7. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
1 Trịnh Thị Minh Trưởng phòng minhtt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   8. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng nguyetnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Doãn Thị Thủy Phó phòng thuydt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   9. Phòng Quản lý Di sản văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng Phòng tuyetbt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   10. Phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng dunglt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Trạc Nam Phó phòng namlt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
  II. Các đơn vị trực thuộc
   1. Thư viên tỉnh
1  Đỗ Hữu Cương Giám đốc cuongdh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Thiện Dương Phó Giám đốc nhungnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao
1 Lê Xuân Dương P. Giám đốc duonglx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Anh Sơn P. Giám đốc sonva.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   3. Báo Văn hóa & Đời sống
1  Lê Văn Nam Tổng Biên tập namlvb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   4. Trung tâm Văn hóa
1  Nguyễn Thị Mai Hương  Giám đốc huongntm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   5. Bảo Tàng Tỉnh
1  Nguyễn Đình Dương Giám đốc duongnd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   6. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1  Nguyễn Thế Việt Giám đốc vietnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Hoàng Giang Châu P. Giám đốc chauhg.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Vũ Vương Huỳnh P. Giám đốc huynhvv.svhttdl@@thanhhoa.gov.vn
4  Lê Thế Cử P. Giám đốc cult.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   7. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1  Trương Hải Thọ Phó Giám đốc – P.T thoth.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Hàn Hải Phó Giám đốc haivh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Hữu Chính Phó Giám đốc chinhnm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Vũ Thị Hảo Phó Giám đốc haovt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
5  Vũ Trọng Hải Phó Giám đốc haivt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   8. Ban Nghiên cứu & Biện soạn lịch sử
1  Lê Chí Duẩn Trưởng ban duanlc.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   9. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1  Đỗ Quang Trọng Giám đốc trongdq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Bá Linh P. Giám đốc linhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   10. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1  Vũ Đình Sỹ - Phó Ban   syvd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   11. Trung Tâm Phát hành phim & Chiếu bóng
1  Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc dongpv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Đặng Hữu Thanh Phó Giám đốc thanhdh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   12. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1  Phạm Văn Tuấn Giám đốc tuanpv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc hainv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Xuân Toán Phó Giám đốc toannx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 

Album

Album videos