Hộp thư điện tử

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ hộp thư
I Lãnh đạo Sở
1 Phạm Nguyên Hồng Giám đốc Sở hongpn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Vương Thị Hải Yến P.Giám đốc Sở yenvth.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3 Đỗ Quang Trọng P.Giám đốc Sở trongdq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4 Nguyễn Duy Tự P.Giám đốc Sở tund.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
II Đoàn thể Sở
  Tống Văn Thành Chủ tịch Công đoàn thanhtv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
III Các phòng Sở
   1. Văn Phòng
1 Lê Anh Đức Phó Chánh  Văn phòng ducla.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Văn Ninh Phó Chánh Văn phòng ninhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3 Tống Văn Thành Phó Chánh Văn phòng thanhtv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   2. Thanh tra
1 Hà Thị Thủy Chánh thanh tra thuyht.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nghiêm Văn Vinh P.Chánh thanh tra vinhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   3. Phòng KHTC
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng luongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Phạm Kiều Oanh Phó phòng oanhpk.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   4. Phòng TCCB
1 Lê Quang Thiện P.Trưởng phòng thienlq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Văn Năm Phó phòng namlv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   5. Phòng Nghiệp vụ văn hóa
1 Ng Thị Hoàng Yến Trưởng phòng yennth.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng minhtt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   6. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
1 Nguyễn Bá Thịnh Trưởng phòng thinhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Đông Dương Phó phòng duongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   7. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
1 Trịnh Thị Minh Trưởng phòng minhtt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Ý Nhi Phó phòng nhi.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   8. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng nguyetnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Thị Hoài Phó phòng hoailt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   9. Phòng Quản lý Di sản văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng Phòng tuyetbt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Toán Phó phòng toannx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   10. Phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng dunglt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Trạc Nam Phó phòng namlt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
  II. Các đơn vị trực thuộc
   1. Thư viên tỉnh
2  Lê Thiện Dương Phó Giám đốc nhungnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao
1 Đàm Văn Long Giám đốc longdv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Xuân Dương P. Giám đốc duonglx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Lê Nam Trung P. Giám đốc trungln.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   3. Trung tâm Văn hóa
1  Nguyễn Thị Mai Hương  Giám đốc huongntm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   4. Bảo Tàng Tỉnh
1  Nguyễn Đình Dương Giám đốc duongnd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   5. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1  Vũ Vương Huỳnh Giám đốc  huynhvv.svhttdl@@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Chính P. Giám đốc chinhnh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Lê Thế Cử P. Giám đốc cult.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   6. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1  Vũ Hàn Hải Giám đốc haivh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Thị Hảo Phó Giám đốc haovt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Vũ Trọng Hải Phó Giám đốc haivt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   7. Ban Nghiên cứu & Biện soạn lịch sử
1  Lê Chí Duẩn Trưởng ban duanlc.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   8. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1  Nguyễn Bá Linh Giám đốc linhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   9. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1  Vũ Đình Sỹ  Trưởng ban syvd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Bùi Thị Ánh Tuyết Phó ban tuyetbt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   10. Trung Tâm Phát hành phim & Chiếu bóng
1  Đặng Hữu Thanh Phó Giám đốc thanhdh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
   11. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1  Nguyễn Văn Hải  Giám đốc  hainv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 

Album

Album videos