Cơ quan sở

1. Vị trí và chức năng:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; có chức năng tham m­ưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà n­ước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, qua mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm); các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, phần I Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hư­ớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
3.1 Lãnh đạo Sở:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và các Phó giám đốc. Giám đốc, Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ.
3.2 Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:
a/ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
I. VĂN PHÒNG:
1. Chức năng:
Tham mưu cho Giám đốc Sở tổng hợp mọi lĩnh vực hoạt động của Sở; đảm bảo các điều kiện  làm việc của cơ quan để thực hiện tốt chương trình công tác của toàn ngành.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng chương  trình, kế hoạch công tác của Sở và theo dõi, đôn đốc, các phòng ban Sở, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.2. Theo dõi, thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở và các thông tin có liên quan, chuẩn bị các báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở và thực hiện chế độ báo cáo và thông tin theo quy định.
2.3. Quản lý thống nhất ban hành văn bản, công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của cơ quan theo Quy chế công tác Văn thư lưu trữ; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính của Sở và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác nghiệp vụ Văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; theo dõi, phụ trách quản lý mạng LAN của Sở.
2.4. Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc, đón tiếp khách của lãnh đạo Sở. Đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan và của lãnh đạo Sở; giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại.
2.5.  Thường trực về công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở theo kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và của cơ quan văn phòng Sở; công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong khu vực cơ quan Sở.
2.6. Xây dựng và  theo dõi việc thực hiện chế độ làm việc, nội quy, quy chế , quy định của cơ quan, thực hiện quy chế văn hoá công sở.
2.7. Quản lý tài chính, tài sản được giao, thực hiện chi tiêu ngân sách theo chế độ quy định hiện hành.
2.8. Quản lý điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Biên chế: 23 biên chế, bố trí vào các chức danh như sau:
-  Chánh văn phòng: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách xây dựng chương  trình, kế hoạch công tác của Sở; thu thập, xử lý thông tin, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Sở.
- 03 Phó văn phòng:
+ 01 Phó văn phòng phụ trách tổng hợp
+ 01 Phó văn phòng phụ trách quản trị văn phòng và bộ phận một cửa
+ 01 Phó văn phòng phụ trách quản lí tài sản và đội xe
- 01Văn thư
- 01 Lưu trữ
- 01 đánh máy + phô tô
- 01 Quản trị mạng
- 4 Lái xe
- 01 Nhân viên Tạp vụ
- 01 chuyên viên  bộ phận một cửa
- 01 CV tổng hợp
II. THANH TRA
1. Chức năng:
- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;
2.2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình.
2.3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
2.4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2.5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
2.6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
2.7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
2. 8 .Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định cuả pháp luật.
3. Biên chế: 05 biên chế, bố trí vào các chức danh như sau:
- Chánh thanh tra: Phụ trách chung,trực tiếp phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo và đội 814.
- 02 Phó Chánh thanh tra
            + 01 Phó chánh thanh tra phụ trách văn hoá, gia đình
            + 01 Phó chánh thanh tra phụ trách thể thao, du lịch
- 02 Chuyên viên:
+ 01 CV theo dõi lĩnh vực văn hoá, gia đình
+ 01 CV theo dõi về lĩnh vực Du lịch ,Thể thao
III. PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
1. Chức năng
- Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính đầu tư,  chương trình dự án, đề án trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình. Hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về VH,TT,DL và gia đình.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Tổng hợp tình hình về yêu cầu phát triển của ngành, xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể, dài hạn, ngắn hạn các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình hàng năm, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duỵêt.
2.2. Quản lý các dự  án  thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình, tham mưu về công tác đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án ngành làm chủ đầu tư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện.
2.3. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Sở về dự toán ngân sách toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện.
2.4. Hướng dẫn, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, chế độ chính sách trong mọi hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở theo Luật Ngân sách và Pháp lệnh Kế toán thống kê.
2.5. Trình Giám đốc Sở phê duyệt quyết định mua sắm, điều chỉnh, thanh lý, tài sản cho đơn vị trực thuộc và giám sát việc thực hiện của các đơn vị.
2.6. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê các hoạt động của ngành giúp cho sự chỉ đạo và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Biên chế: 07 biên chế, bố trí vào các chức danh như sau:
- Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác, quy hoạch, chương trình mục tiêu phát triển ngành, các đề án , dự án, đầu tư xây dựng cơ bản
- 02 Phó trưởng phòng:
            + 01 Phó trưởng phòng phụ trách công tác tài chính 
            + 01 Phó trưởng phòng phụ trách công tác thống kê, kế hoạch
- 01 CV Tham mưu công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển VH,TT&DL.
- 01CV Tham mưu công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch  và chấp hành luật ngân sách
- 01CV Tham mưu công tác đề án , dự án,  xây dựng cơ bản
- 01 CV Tham mưu công tác thống kê, tổng hợp.
- 02 Kế toán
- 01 Thủ quỹ
IV. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Chức năng:
- Tham mưu cho Giám đốc Sở về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nguồn nhân lực phục vụ phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch và gia đình.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Quản lý công tác bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ của Ngành.
2.2. Xây dựng đề án thành lập, chia tách, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban quản lý dự án do Sở làm chủ đầu tư; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế toàn ngành theo phân cấp.
2.3. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch biên chế hàng năm; tổng hợp xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giám sát việc quản lý sử dụng biên chế, quỹ tiền lương ở các phòng ban và đơn vị trực thuộc.
2.4. Tham mưu quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định hiện hành của nhà nước.
2.5. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực quản lý phục vụ cho phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình.
2.6. Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình; tiêu chuẩn các chức danh công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền theo phân cấp.
2.7. Xây dựng cơ chế chính sách đối với cán bộ, HLV, VĐV, nghệ sỹ diễn viên, trình cấp có thẩm quỳên phê duỵêt.
2.8. Thực hiện chế độ chính sách, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.
2.9. Thẩm định Quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc trình Giám đốc Sở phê duyệt, phối hợp với Văn phòng xây dựng quy chế làm việc của Sở.
2.10. Thường trực ban chỉ đạo công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Sở.
2.11. Thường trực về công tác thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa”.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Biên chế: 06 biên chế, bố trí vào các chức danh như sau:
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ của ngành
- 02 Phó trưởng phòng:
+ 01 Phó trưởng phòng phụ trách thi đua khen thưởng và kỷ luật, chế độ chính sách
+ 01 Phó trưởng phòng phụ trách cải cách hành chính quy chế dân chủ cơ sở
- 01CV Tham mưu về chế độ chính sách và quản lý CB,CC,VC,NLĐ
- 01CV Tham mưu về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật,
- 01CV Tham mưu về công tác cải cách hành chính quy chế dân chủ cơ sở và  hoạt động liên ngành.
V. PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HOÁ:
1.Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các hoạt động về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thư viện, quảng cáo, Văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc, tuyên truyền cổ động và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án, chương trình páht triển về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thư viện, quảng cáo, văn háo quần chúng, văn hoá dân tộc, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh.
2.2. Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức, quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng đĩa ca nhạc và vở diễn trên địa bàn tỉnh.
2.3. Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thưòi trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương;
- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;
- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không có chứuc năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hoá;
2.4. Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh Thanh Hoá; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu, lễ hội tại đại phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.5. Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2.6. Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện, phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.
2.7. Giám sát việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu di động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng.
2.8. Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đãi phim và các hoạt động điện ảnh khác tại điạ phương.
2.9. Tham mưu thẩm định cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2.10. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nàh nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.11. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra vịêc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.
2.12. Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.13. Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông chuỷên giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định.
2.14. Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.15. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, ca nô, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.
2.16. Hướng dẫn việc thực hiện  kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ  động trực quan trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.17. Hướng dẫn và chỉ đạo việc tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh.
2.18. Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý Karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương.
2.19. Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.
2.20Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Biên chế: 08 biên chế, bố trí vào các chức danh như sau:
- Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách hoạt động nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.
- 02 Phó trưởng phòng;
+ 01 Phó trưởng phòng phụ trách các hoạt động văn hoá, bản quyền tác giả, quảng cáo, hoạt động liên ngành;
+ 01 Phó trưởng phòng phụ trách về lĩnh vực văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và  tuyên truyền cổ động;
- 01 Chuyên viên quản lý về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo;
- 01 Chuyên viên quản lý về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn,  hoạt động liên ngành;
- 01 Chuyên viên quản lý về lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh;
- 01 Chuyên viên quản lý về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn học nghệ thuật, bản quyền tác giả;
- 01 Chuyên viên quản lý về lĩnh vực văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc.
VI. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ VÀ GIA ĐÌNH
1.Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình trên địa bàn tỉnh. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển về nếp sống văn hoá và gia đình trên địa bàn tỉnh.
2.2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình.
 2.3. Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở sau khi được Uỷ ban nhân dân  tỉnh phê duyệt.
2.4. Hướng dẫn việc xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2.5. Xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá , phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
2.6. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".
2.7. Xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và cơ chế chính sách văn hoá dân tộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giám sát việc thực hiện.
2.8. Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam.
2.9. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về gia đình; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
2.10. Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực gia đình. Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ xây hệ thống thông tin, lưu trữ  thông tin về gia đình.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Biên chế: 04 biên chế, bố trí vào các chức danh như sau:
- Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, phát triển sự nghiệp, nếp sống văn hoá và gia đình.
- 01 Phó phòng phụ trách công tác liên ngành, nghiệp vụ gia đình;
- 01 CV Tham mưu về công tác gia đình;
- 01 CV tham mưu về công tác nếp sống văn hoá.
VII.  PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HOÁ
1.Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quản lý di sản văn hoá và di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình quản lý  và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh.
2.2. Hướng dẫn việc thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phỏt huy giỏ trị di sản văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh khi được phê duyệt;
2.3. Xây dựng văn bản quản lý nhà nước về phân loại và lập hồ sơ di sản thiên nhiên, di sản văn hoỏ phi vật thể và việc lập dự ỏn bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp di tớch trên địa bàn toàn tỉnh.
2.4. Cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên điạ bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài.
2.5. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trỡnh nằm ngoài khu vực bảo vệ di tớch cấp tỉnh cú khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.
2.6. Cấp đăng ký quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phộp làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân.
2.7. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.
2.8. Giám sát việc thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể và  di sản thiên nhiên của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
2.9. Tham mưu thẩm định việc thoả thuận cấp phép khai thác khoáng sản, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có liên quan đến di tích và di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Biên chế: 05 biên chế, bố trí vào các chức danh như sau:
- Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình quản lý  và phát huy di sản văn hoá;
- 01 Phó phòng phụ trách công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích;
- 01 CV Tham mưu công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể;
- 01 CV tham mưu công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể;
- 01CV theo dõi quản lý việc cấp phép về bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên.
VIII.  PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
1. Vị trí và chức năng: Phòng Quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Về thể dục, thể thao cho mọi người:
a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;
b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
c) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các liên đoàn, hội thể thao quốc gia và địa phương vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;
d) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp; kế hoạch thi đấu các môn và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;
đ) Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;
e) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;
g) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, thể thao dưỡng sinh, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;
h) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;
i) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;
k) Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo công tác xã hội hóa thể dục thể thao.
l) Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
m) Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao;
2.2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:
a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;
c) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
d) Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.
2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.
3. Cơ cấu tổ chức: Phòng Quản lý Thể dục thể thao có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng. Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, cho thôi việc theo quy định phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
4. Biên chế: Biên chế Phòng Quản lý Thể dục thể thao là biên chế của phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao và phòng Thể thao thành tích cao, gồm 13 biên chế để bố trí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên theo vị trí việc làm được Sở Nội vụ Thông báo
IX.  PHÒNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN DU LỊCH
1. Vị trí và chức năng
Phòng Quy hoạch, Phát triển tài nguyên du lịch là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển tài nguyên du lịch.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;
2.2. Tham mưu quản lý việc thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch, dự án đầu tư khai thác và phát triển tài nguyên du lịch; Tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác phát triển sản phẩm du lịch;
2.3. Tham mưu phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch và các khu, điểm du lịch của tỉnh bảo đảm phát triển du lịch bền vững; tham mưu, đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển và phát huy giá trị các tài nguyên du lịch của tỉnh;
2.4. Tham mưu đề xuất việc thẩm định, tham gia thẩm định, theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch; phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan thông tin thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các tài nguyên du lịch và thu hút đầu tư;
2.5. Tham mưu thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch; phối hợp đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định; công bố sau khi có quyết định công nhận;
2.6. Phối hợp với phòng, ban, đơn vị liên quan lập kế hoạch thu chi ngân sách cho toàn ngành và tham mưu phân bổ kinh phí sự nghiệp dành cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;
2.7. Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phòng quản lý; Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;
2.8. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo thuộc lĩnh vực phòng quản lý;
2.9 Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.
3. Cơ cấu tổ chức: Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng, Phó Trưởng phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, cho thôi việc theo quy định phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
4. Biên chế: Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch có 06 biên chế để bố trí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên theo vị trí việc làm được Sở Nội vụ Thông báo, trước mắt gồm 04 biên chế chia tách từ phòng Nghiệp vụ du lịch
X. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH  
1. Vị trí và chức năng
Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo du lịch.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng; đề xuất cơ chế, chính sách quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch thuộc phạm vi chức năng của phòng;
2.2. Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Đề án, Chương trình phát triển các hoạt động: Lưu trú du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và các dịch vụ du lịch khác;
2.3. Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành và vận chuyển khách du lịch theo quy định của pháp luật;
            2.4. Tham mưu cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh và điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
2.5. Tham mưu thẩm định: Cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Tổ chức bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận cho người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch; cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2.6. Tham mưu phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định;
2.7. Tổ chức thẩm định, thẩm định lại và trình Giám đốc sở quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và mua sắm du lịch... theo phân cấp quản lý;
2.8. Tham mưu thẩm định hồ sơ đăng ký khách sạn hạng 4 sao, 5 sao và căn hộ biệt thự cao cấp đề nghị Tổng cục Du lịch thẩm định theo quy định của pháp luật;
2.9. Thống kê, lập cơ sở dữ liệu về cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh;
2.10. Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch thuộc phạm vi chức năng của phòng. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;
2.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước về các hoạt động dịch vụ du lịch đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;
2.12. Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh; tham mưu tổ chức phối hợp công tác giữa các sở, ngành có liên quan đối với hoạt động quản lý du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở địa phương;
2.13. Tham mưu thực hiện chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;
2.14. Tham mưu đề xuất và tổ chức các sự kiện du lịch cấp tỉnh; Phối hợp quản lý các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của tỉnh;
2.15. Tham mưu thực hiện công tác thống kê  báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch theo quy định thuộc phạm vi chức năng của phòng;
2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.
3. Cơ cấu tổ chức: Phòng Quản lý Du lịch có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, cho thôi việc theo quy định phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
4. Biên chế: Phòng Quản lý Du lịch có 06 biên chế để bố trí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên theo vị trí việc làm được Sở Nội vụ Thông báo, trước mắt gồm 05 biên chế chia tách từ phòng Nghiệp vụ du lịch.         b/ Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
         * Các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, gồm:
         - Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử
         - Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa;
         - Thư viện tỉnh Thanh Hóa;
         - Trung tâm Văn hóa tỉnh;
         - Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa;
         - Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ;
         * Các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, gồm:
         - Báo Văn hóa và Đời sốngn;
         - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao;
         - Nhà hát Ca múa - kịch Lam Sơn;
         - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa;
         - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;
         - Ban QLDT Lịch sử Lam Kinh;
        Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do  UBND tỉnh Quyết định giao hàng năm.
 

Các bài mới

Album

Album videos