Tổ chức bộ máy

I. Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí Phạm Nguyên Hồng Giám đốc Sở 
a) Chỉ đạo, quản lý, đìều hành chung các mặt công táo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: 
- Công táo quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; quản lý các dự án đầu tư do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đuợc giao làm chủ đầu tư; 
- Công tác dự tóan ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn; công tác thu, chi từ nguôn ngân sách, nguồn kháo theo quy định của pháp luật; 
- Công tác đối ngoại, công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, quản lý cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; công tác thi đua khen thưởng; công tác thể dục thể thao; công tác nghệ thuật biểu diễn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Chỉ huy trưởng quân sự; 
- Công tác phát ngôn về toàn bộ hoạt động của Sở với các cơ quan truyền thông; 
Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Giám đốc Sở thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành. 
b) Làm Chủ tịch các hội đồng: Hội đồng Khoa học; Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng xét nâng bậc lương; Hội đồng Nghệ thuật và các hội đông khác theo quy định của pháp luật. 
c) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch Tài chính; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý Thể dục Thể thao; Báo Văn hóa và Đời sống; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống. 
d) Tham gia các ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách. 
đ) Giữ mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Sở với Ban Thường vụ Đảng ủy và các đoàn thể Sở. 
2. Đồng chí Vương Thị Yến - Phó Giám đốc Sở 
a) Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công vìệc chung của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền; đối với việc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc Sở trước khi quyết định. 
b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) thuộc các lĩnh vực: Du lich; gia đình; điện ảnh; văn hóa cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. 
c) Được ủy quyền kiểm tra, xét duyệt các khoản chi hành chính của cơ quan Sở theo chế độ định mức tiêu chuẩn quy định, theo quy chế chi tiêu nội bộ và chịu trách nhiệm trước Giảm đốc Sở, trước pháp luật về quyết định của mình. 
d) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Du lich; Phòng Quy hoạch, Phát triển tài nguyên Du lịch; Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
đ) Tham gia các ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách. 
c) Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao. 
3. Đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở
a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) thuộc các lĩnh vực: Di sản văn hóa; thư viện; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động; văn học; công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quảng cáo; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
b) Theo dõi, chỉ dạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Di sản Văn hóa; Phòng Nghiệp vụ Văn hóa (trừ lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn); Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa; Thư viện tỉnh; Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử. 
c) Chủ tịch Hội đồng xếp hạng di tích, danh thắng.
d) Tham gia Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
đ) Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.

II. Các phòng, ban

STT Họ tên Chức vụ
    I. LÃNH ĐẠO SỞ  
1 Phạm Nguyên Hồng Giám đốc
2 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc
3 Đỗ Quang Trọng Phó Giám đốc
    II. KHỐI ĐOÀN THỂ  
     
    III. CÁC PHÒNG BAN SỞ  
    1. Văn phòng Sở  
1 Trần Thị Hoa Chánh Văn phòng
2 Nguyễn Văn Ninh Phó Văn phòng
3 Tống Văn Thành Phó Văn phòng
    2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
1 Nguyễn T.Hoàng Yến Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng
    3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng
2 Phạm Thị Kiều Oanh Phó phòng
    4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra
2 Nghiêm Văn Vinh Phó Chánh thanh tra
    5. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Hoài Phó phòng
    6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng
2 Lê Trạc Nam Phó phòng
7. Phòng Thể thao Thành tích cao
1 Nguyễn Bá Thịnh Trưởng phòng 
2 Lê Đông Dương Phó phòng
    8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng phòng
    9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Trịnh Thị Minh Trưởng phòng
2 Lê Ý Nhi Phó phòng
    10. Tổ chức Cán bộ
1 Lê Quang Thiện Trưởng phòng
2 Lê Văn Năm Phó phòng
    IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
     1. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1 Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc
2 Lê Xuân Toán Phó Giám đốc
     2. Thư viện tỉnh
1 Đỗ Hữu Cương Giám đốc
2 Lê Thiện Dương Phó giám đốc
     3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
1 Nguyễn Duy Tự Giám đốc
2 Lê Xuân Dương Phó Giám đốc -PT
3 Vũ Anh Sơn Phó giám đốc
4 Trịnh Đình Long Phó giám đốc
     4. Báo Văn hóa và Đời sống
1 Lê Văn Nam Tổng Biên Tập
     5. Trung tâm Văn hóa tỉnh
1 Nguyễn Thị Mai Hương Giám đốc
     6. Bảo Tàng tỉnh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc
     7. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
2 Vũ Vương Huỳnh Phó giám đốc - PT
3 Lê Thế Cử Phó giám đốc
     8. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1 Nguyễn Minh Chính Phó giám đốc - PT
2 Vũ Hàn Hải Phó giám đốc
3 Vũ Thị Hảo Phó giám đốc
4 Vũ Trọng Hải Phó giám đốc
     9. Ban Nghiên cứu & Biên soạn lịch sử
1 Lê Chí Duẩn Trưởng ban
    10. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
2 Nguyễn Bá Linh Giám đốc
    11. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Vũ Đình Sỹ Trưởng ban
2 Bùi Ánh Tuyết Phó ban
    12. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
1 Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc – PT
2 Đặng Hữu Thanh Phó Giám đốc
 
 
 
 
 
Các bài mới

Album

Album videos