Tổ chức bộ máy

I. Lãnh đạo Sở
1. Đồng chí Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở
a/ Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Sở và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cụ thể sau:
- Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
- Kế hoạch, chương trình công tác của Ngành; dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và các khoản chi khác từ nguồn ngân sách theo quy định của pháp luật.
- Quản lý các dự án đầu tư do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm chủ đầu tư và quyết định chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.
- Công tác đối ngoại của ngành; Chỉ huy trưởng quân sự; phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức bộ máy của Ngành, biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; cải cách hành chính; cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; thanh tra; công tác thi đua khen thưởng; công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Ngành.
- Những công việc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.
b/ Làm Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng Khoa học của Ngành; Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương; Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật và Chủ tịch các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật.
c/ Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng TCCB; phòng Kế hoạch Tài chính; Thanh tra Sở; Báo Văn hóa và Đời sống; Ban Quản lý Dự án công trình văn hóa.
d/ Giữ mối quan hệ công tác giữa Sở với Thường vụ Đảng ủy và các Đoàn thể Sở.
2. Đồng chí Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở:
- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng, đối với việc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo xin ý kiến của Giám đốc Sở trước khi quyết định. Xử lý các văn bản đến, đi, (riêng các văn bản đến và gửi đi của Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do Giám đốc Sở xử lý).
- Thực hiện sự ủy quyền của Giám đốc Sở (chủ tài khoản):
+ Kiểm tra xét duyệt các khoản chi hành chính của cơ quan Sở theo chế độ định mức tiêu chuẩn quy định và quy chế chi tiêu nội bộ.
+ Các khoản chi phát sinh, đột xuất theo đề nghị của các phòng chuyên môn phải được lập kế hoạch, dự toán kinh phí qua kiểm soát của Chánh Văn phòng và được đồng ý của chủ tài khoản.
+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở (chủ tài khoản) và pháp luật về quyết định của mình.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực thể thao cơ sở; công tác gia đình; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; văn hóa cơ sở; bóng đá; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng nghiệp vụ TDTT; phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.
- Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến;
- Tham gia ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
3. Đồng chí Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở:
- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Thể thao thành tích cao; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Thể thao thành tích cao.
- Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.
- Tham gia Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
4. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở:
- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Di sản Văn hóa, Thư viện, cấp phép nghệ thuật, biểu diễn, sân khấu; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Di sản Văn hóa; phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn; Đoàn Nghệ thuật Tuồng; Đoàn Nghệ thuật Chèo; Đoàn Nghệ thuật Cải lương; Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử; Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; Bảo tàng tỉnh; Ban quản lý Di tích và Danh thắng; Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh; Thư viện tỉnh.
- Chủ tịch Hội đồng xếp hạng di tích, danh thắng.
- Tham gia Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
5. Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở:
- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực du lịch; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, chỉ đạo phòng, đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Du lịch; Trung tâm Triển lãm – Hội chợ - Quảng cáo; Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng.
- Tham gia Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
II. Các phòng, ban
1. Văn phòng Sở
- Trần Thị Hoa                                    Chánh Văn phòng
- Lê Xuân Hợi                                     Phó Chánh Văn phòng
- Nguyễn Văn Ninh                             Phó Chánh Văn phòng
2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
- Nguyễn Thị Hoàng Yến                    Trưởng phòng
- Tống Văn Thành                              Phó phòng
3. Phòng Kế hoạch Tài chính
- Lê Đình Lương                               Trưởng phòng
- Lê Viết Cần                                    Phó Trưởng phòng
4. Thanh tra Sở
- Hà Thị Thủy                                    Chánh thanh tra
- Nghiêm Văn Vinh                            Phó chánh thanh tra
5. Phòng Quản lý du lịch
- Nguyễn Thị Nguyệt                         Trưởng phòng
6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên du lịch
- Lê Trung Dũng                                Trưởng phòng
7. Phòng Quản lý thể dục thể thao
- Phạm Ngọc Thành                         Trưởng phòng
- Nguyễn Hữu Thành                         Phó phòng
- Nguyễn Bá Thịnh                            Phó phòng
- Nguyễn Duy Tự                              Phó phòng
- Lê Đông Dương                              Phó phòng
8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
- Bùi Thị Tuyết                                  Trưởng phòng
9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình
- Nguyễn Thị Minh                            Phó Trưởng phòng
10. Tổ chức Cán bộ
- Lê Quang Thiện                              Trưởng phòng
- Trần Quốc Hưng                             Phó Trưởng phòng
III. Đơn vị trực thuộc Sở
1. Trung tâm Bảo tồn di sản Văn hóa
- Phạm Văn Tuấn                              Giám đốc
- Lê Xuân Toán                                 Phó Giám đốc
- Nguyễn Văn Hải                             Phó Giám đốc
2. Thư viện tỉnh
- Đỗ Hữu Cương                              Giám đốc
- Lê Thiện Dương                             Phó giám đốc
3. Trung tâm HL& TĐ TDTT
- Lê Văn Nam                                   Giám đốc
- Phạm Hồng Minh                            Phó giám đốc
- Lê Đức Nông                                  Phó giám đốc
- Vũ Anh Sơn                                   Phó giám đốc
- Lê Xuân Dương                              Phó giám đốc
4. Báo Văn hóa & Đời sống
- Lê Văn Nam                                   Tổng Biên Tập
5. Trung tâm Văn hóa Tỉnh
- Nguyễn Thị Mai Hương                    Phó giám đốc
6. Bảo Tàng tỉnh
- Nguyễn Đình Dương                        Giám đốc
- Hồ Tuấn Minh                                  Phó giám đốc
7. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
- Nguyễn Thế Việt                              Giám đốc
- Hoàng Giang Châu                           Phó giám đốc
- Vũ Vương Huỳnh                             Phó giám đốc
- Lê Thế Cử                                       Phó giám đốc
8. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
- Trương Hải Thọ                                Phó Trưởng đoàn - Phụ trách
- Vũ Hàn hải                                       Phó Trưởng đoàn
- Nguyễn Hữu Chính                           Phó Trưởng đoàn
- Vũ Thị Hảo                                       Phó Trưởng đoàn
- Lê Thế Cử                                       Trưởng đoàn
- Vũ Trọng Hải                                    Phó trưởng đoàn
9. Ban NC&BSLS
- Lê Chí Duẩn                                     Phó trưởng ban
10. Trung tâm Bảo tồn DSTNH
- Đỗ Quang Trọng                               Giám đốc
- Nguyễn Bá Linh                               Phó Giám đốc
11. Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng
- Phạm Văn Đồng                               Phó Giám đốc - Phụ trách
- Trần Thị Tuyết                                   Phó Giám đốc
12. Ban quản lý Di tích lịc sử Lam Kinh
- Vũ Đình Sỹ                                      Phó Trưởng ban

Các bài mới

Album

Album videos