Tổ chức bộ máy

I. Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở
a) Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Sở và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cụ thể sau:
- Công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; quản lý các dự án đầu tư do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm chủ đầu tư và quyết định chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật; có ý kiến trước khi các Phó giám đốc ký các văn bản xin ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương về các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chiến lược, dự án và các nội dung quan trọng, nhạy cảm liên quan tới các lĩnh vực của ngành;
- Công tác dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn; công tác thu, chi từ nguồn ngân sách, nguồn khác theo quy định của pháp luật;
- Công tác đối ngoại; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, quản lý cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; công tác thi đua khen thưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; công tác nghệ thuật biểu diễn; Chỉ huy Trưởng Quân sự;
-Công tác phát ngôn về toàn bộ hoạt động của Sở với các cơ quan truyền thông; - Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Giám đốc Sở thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.
b) Làm Chủ tịch các hội đồng: Hội đồng Khoa học; Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng xét duyệt sáng kiến; Hội đồng xét nâng bậc lương; Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và các hội đồng khác theo quy định của pháp luật.
c) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở; Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống.
d) Tham gia các ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách. đ) Giữ mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Sở với Ban Thường vụ Đảng ủy và các đoàn thể Sở.
2. Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở
a) Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc chung của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền; đối với việc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc Sở trước khi quyết định;
b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) thuộc các lĩnh vực: Du lịch; văn hóa cơ sở; điện ảnh; thư viện; văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;
c) Được ủy quyền kiểm tra, xét duyệt các khoản chi hành chính của cơ quan Sở theo chế độ định mức tiêu chuẩn quy định, theo quy chế chi tiêu nội bộ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về quyết định của mình;
d) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Du lịch; Phòng Quy hoạch, Phát triển tài nguyên Du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Thư viện tỉnh;
đ) Làm Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật và tham gia các ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách;
e) Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
3. Đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở
a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) thuộc các lĩnh vực: Di sản văn hóa; quyền tác giả, quyền liên quan; văn học; công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quảng cáo; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;
b) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Di sản Văn hóa; Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa; Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh; Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử; Bảo tàng tỉnh;
c) Làm Chủ tịch Hội đồng xếp hạng Di tích và Danh thắng và tham gia các ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách;
d) Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
4. Đồng chí Nguyễn Duy Tự - Phó giám đốc Sở
a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) thuộc các lĩnh vực: Thể dục thể thao cho mọi người; thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; gia đình; xây dựng nông thôn mới; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;
b) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
c) Tham gia các ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách;
d) Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
II. Các phòng, ban

STT Họ tên Chức vụ
    I. LÃNH ĐẠO SỞ  
1 Phạm Nguyên Hồng Giám đốc
2 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc
3 Đỗ Quang Trọng Phó Giám đốc
4 Nguyễn Duy Tự Phó Giám đốc
    II. KHỐI ĐOÀN THỂ  
     
    III. CÁC PHÒNG BAN SỞ  
    1. Văn phòng Sở  
1 Lê Anh Đức Phó Văn phòng - PT
2 Nguyễn Văn Ninh Phó Văn phòng
3 Tống Văn Thành Phó Văn phòng
    2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
1 Nguyễn T.Hoàng Yến Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng
    3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng
2 Phạm Thị Kiều Oanh Phó phòng
    4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra
2 Nghiêm Văn Vinh Phó Chánh thanh tra
    5. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Hoài Phó phòng
    6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng
2 Lê Trạc Nam Phó phòng
    7. Quản lý Thể dục Thể thao
1 Nguyễn Bá Thịnh Trưởng phòng 
2 Lê Đông Dương Phó phòng
    8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng phòng
2 Nguyễn Xuân Toán Phó phòng
    9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Trịnh Thị Minh Trưởng phòng
2 Lê Ý Nhi Phó phòng
    10. Tổ chức Cán bộ
1 Lê Quang Thiện Trưởng phòng
2 Lê Văn Năm Phó phòng
    IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
     1. Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hoá
1 Nguyễn Văn Hải Giám đốc
2 Lê Chí Duẩn Phó Giám đốc
     2. Thư viện tỉnh
1 Lê Thiện Dương Giám đốc 
     3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
1 Đàm Văn Long Giám đốc
2 Lê Xuân Dương Phó Giám đốc 
3 Lê Nam Trung Phó giám đốc
4 Trịnh Đình Long Phó giám đốc
     4. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh
1 Nguyễn Thị Mai Hương Giám đốc
2 Đặng Hữu Thanh Phó giám đốc
     5. Bảo Tàng tỉnh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc
     6. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1 Vũ Vương Huỳnh Giám đốc 
2 Lê Thế Cử Phó giám đốc
3 Nguyễn Hữu Chính Phó giám đốc
     7. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1 Vũ Hàn Hải Giám đốc
2 Vũ Thị Hảo Phó giám đốc
3 Vũ Trọng Hải Phó giám đốc
     8. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1 Nguyễn Bá Linh Giám đốc
2 Trương Hoài Nam Phó giám đốc
     9. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Vũ Đình Sỹ Trưởng ban
2 Bùi Ánh Tuyết Phó ban
 
 
 
 
 
 
Các bài mới

Album

Album videos