Tổ chức bộ máy

I. Lãnh đạo Sở
1. Đồng chí Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở
a/ Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Sở và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cụ thể sau:
- Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
- Kế hoạch, chương trình công tác của Ngành; dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và các khoản chi khác từ nguồn ngân sách theo quy định của pháp luật.
- Quản lý các dự án đầu tư do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm chủ đầu tư và quyết định chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.
- Công tác đối ngoại của ngành; Chỉ huy trưởng quân sự; phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức bộ máy của Ngành, biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; cải cách hành chính; cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; thanh tra; công tác thi đua khen thưởng; công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Ngành.
- Những công việc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.
b/ Làm Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng Khoa học của Ngành; Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương; Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật và Chủ tịch các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật.
c/ Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng TCCB; phòng Kế hoạch Tài chính; Thanh tra Sở; Báo Văn hóa và Đời sống; 
d/ Giữ mối quan hệ công tác giữa Sở với Thường vụ Đảng ủy và các Đoàn thể Sở.
2. Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở:
- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Thể thao thành tích cao; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Thể dục thể thao.
- Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.
- Tham gia Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
3. Đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở:
- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Di sản Văn hóa, Thư viện, cấp phép nghệ thuật, biểu diễn, sân khấu; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Di sản Văn hóa; Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống; Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử; Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa; Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh; Thư viện tỉnh.
- Chủ tịch Hội đồng xếp hạng di tích, danh thắng.
- Tham gia Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
4. Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở:
- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực du lịch; công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, chỉ đạo phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch; Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch; Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng.
- Tham gia Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.
II. Các phòng, ban

STT Họ tên Chức vụ
    I. LÃNH ĐẠO SỞ  
1 Phạm Duy Phương Giám đốc
2 Đõ Quang Trọng Phó Giám đốc
3 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc
    II. KHỐI ĐOÀN THỂ  
     
    III. CÁC PHÒNG BAN SỞ  
    1. Văn phòng Sở  
1 Trần Thị Hoa Chánh Văn phòng
2 Tống Văn Thành Phó Văn phòng
    2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
1 Nguyễn T.Hoàng Yến Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng
    3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng
2 Nguyễn Văn Ninh Phó phòng
    4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra
2 Nghiêm Văn Vinh Phó Chánh thanh tra
    5. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng
2 Doãn Thị Thủy Phó phòng
    6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng
2 Lê Trạc Nam Phó phòng
7. Phòng Thể thao Thành tích cao
1 Nguyễn Bá Thịnh Phó phòng - PT
2 Nguyễn Duy Tự Phó phòng
3 Lê Đông Dương Phó phòng
    8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng phòng
    9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Trịnh Thị Minh Trưởng phòng
    10. Tổ chức Cán bộ
1 Lê Quang Thiện Trưởng phòng
    IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
     1. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1 Phạm Văn Tuấn Giám đốc
2 Lê Xuân Toán Phó Giám đốc
3 Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc
     2. Thư viện tỉnh
1 Đỗ Hữu Cương Giám đốc
2 Lê Thiện Dương Phó giám đốc
     3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
1 Lê Xuân Dương Phó Giám đốc -PT
2 Vũ Anh Sơn Phó giám đốc
3 Diệp Anh Phong Phó giám đốc
4 Trịnh Đình Long Phó giám đốc
     4. Báo Văn hóa và Đời sống
1 Lê Văn Nam Tổng Biên Tập
     5. Trung tâm Văn hóa tỉnh
1 Nguyễn Thị Mai Hương Giám đốc
     6. Bảo Tàng tỉnh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc
     7. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1 Nguyễn Thế Việt Giám đốc
2 Vũ Vương Huỳnh Phó giám đốc
3 Lê Thế Cử Phó giám đốc
     8. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1 Trương Hải Thọ Phó giám đốc - PT
2 Vũ Hàn Hải Phó giám đốc
3 Nguyễn Minh Chính Phó giám đốc
4 Vũ Thị Hảo Phó giám đốc
5 Vũ Trọng Hải Phó giám đốc
     9. Ban Nghiên cứu & Biên soạn lịch sử
1 Lê Chí Duẩn Trưởng ban
    10. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1 Đỗ Quang Trọng Giám đốc
2 Nguyễn Bá Linh Phó Giám đốc
    11. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Vũ Đình Sỹ Phó ban - PT
2 Bùi Ánh Tuyết Phó ban
    12. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
1 Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc – PT
2 Đặng Hữu Thanh Phó Giám đốc
 
 
 
 
 
Các bài mới

Album

Album videos