Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO
Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của  Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ  quy định quy trình tiếp công dân;
Thực hiện Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2022 của Sở như sau:
I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1. Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ một tháng một lần, cụ thể như sau:
- Ngày 20 tháng 01 (Thứ 5)
- Ngày 21 tháng 02 (Thứ 2)
- Ngày 21 tháng 3   (Thứ 2)
- Ngày 20 tháng 4   (Thứ 4)
- Ngày 20 tháng 5   (Thứ 6)
- Ngày 20 tháng 6   (Thứ 2)
- Ngày 20 tháng 7   (Thứ 4)
- Ngày 22 tháng 8   (Thứ 2)
- Ngày 20 tháng 9   (Thứ 3)
- Ngày 20 tháng 10 (Thứ 5)
- Ngày 21 tháng 11 (Thứ 2)
- Ngày 20 tháng 12 (Thứ 3)

- Trường hợp vì lý do khách quan, Giám đốc Sở vắng mặt sẽ uỷ quyền cho một đồng chí Phó Giám đốc khác tiếp và thông báo công khai cho công dân biết người được thay mặt tiếp công dân.
- Trong phiên tiếp công dân theo lịch của Giám đốc Sở: Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân (khi được yêu cầu).
- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định.
2.  Thanh tra Sở tiếp công dân
- Chánh Thanh tra Sở tham gia tiếp công dân cùng Giám đốc Sở tại phòng Tiếp công dân của Sở.
- Công chức Thanh tra Sở làm công tác tiếp dân thường xuyên tất cả các ngày trong tuần tại phòng Tiếp công dân của Sở.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN
1. Thời gian tiếp công dân: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.
2. Địa điểm tiếp công dân:
Phòng Tiếp công dân (tầng 1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, địa chỉ: Số 101, Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phốThanh Hóa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo đến nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết và thực hiện./.

 
Các bài mới

Album

Album videos