Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO
Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
      Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 ;      
      Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của  Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ  quy định quy trình tiếp công dân;
      Căn cứ Văn bản số 11706/UBND-TD ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo một số nội dung về công tác tiếp công dân;            
      Thực hiện Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Sở như sau:
1. Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở:
Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ một tháng một lần, cụ thể:
      - Ngày 22/01/2018 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/02/2018 (Thứ 3): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/03/2018 (Thứ 3): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/04/2018 (Thứ 6): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 21/05/2018 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/06/2018 (Thứ 4): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/07/2018 (Thứ 6): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/08/2018 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/09/2018 (Thứ 5): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 22/10/2018 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/11/2018 (Thứ 3): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/12/2018 (Thứ 5): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan, Giám đốc Sở sẽ ủy quyền cho đồng chí Phó Giám đốc khác tiếp và thông báo công khai cho công dân biết người được thay mặt tiếp công dân.
      - Công chức Thanh tra Sở làm công tác tiếp dân ngày thứ 2, thứ 5 hằng tuần tại phòng Tiếp công dân của Sở.
      Ngoài việc tiếp công dân định kỳ trên, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định Nội quy tiếp công dân.
2. Địa điểm tiếp công dân:
      Tại Phòng tiếp công dân tầng 01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa.
3. Thời gian tiếp: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.
      Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết và thực hiện./.
 
Các bài mới

Album

Album videos