Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO
Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
      Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp Công dân năm 2013;
      Thực hiện Kết luận thanh tra số 3038/KL-TTCP ngày 23/10/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng;
      Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo thay đổi lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2017 như sau:
      - Ngày 20/01/2017 (Thứ 6): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/02/2017 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/03/2017 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/04/2017 (Thứ 5): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/05/2017 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/06/2017 (Thứ 3): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/07/2017 (Thứ 5): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 21/08/2017 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/09/2017 (Thứ 4): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/10/2017 (Thứ 6): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 21/11/2017 (Thứ 2): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
      - Ngày 20/12/2017 (Thứ 4): Ông Phạm Duy Phương – Giám đốc
Các bài mới

Album

Album videos