Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO
Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;      
Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của  Luật Tiếp công dân;
Thực hiện Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2019 của Sở như sau:
I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1. Giám đốc Sở:
Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ một tháng một lần, cụ thể:
- Tháng 1:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 21/01 ( Thứ 2)
- Tháng 2:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/02 (Thứ 4)
- Tháng 3:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/3 ( Thứ 4)
- Tháng 4:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 22/4 (Thứ 2)
- Tháng 5:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/5 ( Thứ 2)
- Tháng 6:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/6 ( Thứ 5)
- Tháng 7:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 22/7 ( Thứ 2)
- Tháng 8:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/8 ( Thứ 3)
- Tháng 9:  Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/9 ( Thứ 6)
- Tháng 10: Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 21/10 ( Thứ 2)
- Tháng 11: Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/11 ( Thứ 4)
- Tháng 12: Ông Phạm Duy Phương Giám đốc   Ngày 20/12 ( Thứ 6)
    - Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan, Giám đốc Sở sẽ ủy quyền cho đồng chí Phó Giám đốc khác tiếp và thông báo công khai cho công dân biết người được thay mặt tiếp công dân.
2. Cán bộ tiếp công dân: Chánh Thanh tra và cán bộ Thanh tra Sở tiếp công dân các ngày thứ 2, thứ 5 hằng tuần tại phòng Tiếp công dân của Sở.
Ngoài việc tiếp công dân định kỳ trên, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định Nội quy tiếp công dân.
II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN
- Phòng tiếp công dân tầng 01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Địa chỉ: Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa.
III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN
1. Mùa hè:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
2. Mùa đông:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.
- Buổi chiều: 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết để tiện liên hệ./.
 
Các bài mới

Album

Album videos