Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO
Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;      
Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của  Luật Tiếp công dân;
Thực hiện Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 255/UBND-TD ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2020; 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2020 của Sở như sau:
1. Giám đốc Sở:
- Ngày 15/01 (Thứ 4)
- Ngày 17/02 (Thứ 2)

- Ngày 16/3 (Thứ 2)
- Ngày 15/4 (Thứ 4)
- Ngày 15/5 (Thứ 2)
- Ngày 15/6 (Thứ 6)
- Ngày 15/7 (Thứ 4)
- Ngày 17/8 (Thứ 2)
- Ngày 15/9 (Thứ 3)
- Ngày 15/10 (Thứ 5)
- Ngày 16/11 (Thứ 2)
- Ngày 15/12 (Thứ 3)

- Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan, Giám đốc Sở sẽ ủy quyền cho đồng chí Phó Giám đốc khác tiếp và thông báo công khai cho công dân biết người được thay mặt tiếp công dân.
- Công chức Thanh tra Sở làm công tác tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày trong tuần tại Phòng Tiếp công dân của Sở.
Ngoài việc tiếp công dân định kỳ trên, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định Nội quy tiếp công dân.
2. Địa điểm tiếp công dân
- Phòng tiếp công dân tầng 01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Địa chỉ: Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa.
3. Thời gian tiếp công dân
Trong gườ hành chính các ngày tiếp công dân.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết để tiện liên hệ./.
 
Các bài mới

Album

Album videos