Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Căn cứ tình hình thực tế, những năm qua, không ít địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều thủ tục nặng nề, khi gia đình có việc cưới, việc tang đều ...

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư  Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động số 31-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) ...

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn luôn được cấp ủy, chính quyền quan ...

Xem tiếp

Thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: Cách làm ở huyện Thường Xuân

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở như nhà văn hóa (NVH), sân chơi bãi tập, trung tâm văn hóa - thể thao (TTVH - ...

Xem tiếp

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2357/SVHTTDL-NSVHGĐ về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 137/CTPH-VPĐPNTM-SVHTTDL, ngày ...

Xem tiếp

Huyện Như Thanh chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Thời gian qua, việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) luôn được cấp ủy, chính quyền, huyện Như Thanh quan tâm. Thông qua các chương trình, dự ...

Xem tiếp

Xã Minh Sơn đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Nhờ thực hiện hiệu quả, sáng tạo các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) nên thời gian qua, đời sống ...

Xem tiếp

Huyện Lang Chánh giữ gìn bản sắc văn hóa trong các trường học

Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các trường học khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc ...

Xem tiếp

Thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

Cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ...

Xem tiếp

Phát triển tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nông Cống

Nông Cống – huyện vùng chiêm trũng có lịch sử hình thành và phát triển khá lâu đời, hiện đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nơi đây, đời sống ...

Xem tiếp

Album

Album videos