Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về ...

Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn ...

​ Quy định tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Xem tiếp

Khi nếp sống văn hóa là nền tảng xây dựng đô thị văn minh

Nếp sống văn hóa được hình thành, ý thức trách nhiệm và sự tự giác của người dân trong các phong trào, hoạt động tại khu dân cư được nâng cao, là điều ...

Xem tiếp

Hiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Nga Sơn

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều ...

Xem tiếp

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Căn cứ tình hình thực tế, những năm qua, không ít địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều thủ tục nặng nề, khi gia đình có việc cưới, việc tang đều ...

Xem tiếp

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động số 31-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) ...

Xem tiếp

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn luôn được cấp ủy, chính quyền quan ...

Xem tiếp

Thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: Cách làm ở huyện Thường Xuân

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở như nhà văn hóa (NVH), sân chơi bãi tập, trung tâm văn hóa - thể thao (TTVH - ...

Xem tiếp

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2357/SVHTTDL-NSVHGĐ về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 137/CTPH-VPĐPNTM-SVHTTDL, ngày ...

Xem tiếp

Album

Album videos