Chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn hóa cộng đồng, văn minh lễ hội

Chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn hóa cộng đồng, văn minh lễ hội

Với hệ thống hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức được triển khai thường xuyên, diện mạo nếp sống văn hóa ...

Quan Hoá với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Quan Hoá với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội ở huyện Quan Hóa, góp phần phát triển ...

Bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BVHTTDL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng ...

Xem tiếp

Thị xã Bỉm Sơn quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”, trong những năm qua, thị ...

Xem tiếp

Lang Chánh quan tâm xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở

Với sự đầu tư của Nhà nước và đối ứng của Nhân dân, trong những năm qua hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Lang Chánh từng bước được nâng ...

Xem tiếp

Phác thảo phong tục và thiết chế của người An Nam từ lời người man di hiện đại

Những năm đầu thế kỉ XX, trong bối cảnh đất nước đầy biến động, diện mạo, đời sống ở vùng nông thôn Việt Nam diễn ra như thế nào? Đặc tính, phong tục, ...

Xem tiếp

Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1818 /QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Chương trình hành động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm thực ...

Xem tiếp

Cẩm Thủy phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội văn hóa, văn nghệ quần chúng

Nhiều câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ được thành lập tại khắp các thôn, tổ dân phố góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, bảo tồn các giá trị ...

Xem tiếp

Nhà văn hóa cơ sở - “sợi dây” gắn kết cộng đồng

Nhằm giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần, sử dụng có hiệu quả các nhà văn hóa (NVH) thôn, tổ dân phố, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền ...

Xem tiếp

Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về ...

Xem tiếp

Album

Album videos