Xây dựng quy ước, hương ước phù hợp phong tục, gắn kết cộng đồng

Xây dựng quy ước, hương ước phù hợp phong tục, gắn kết cộng đồng

Huyện Hoằng Hóa nhiều năm qua được đánh giá là điển hình trong xây dựng hương ước, quy ước thôn, khu phố nhờ bám sát quy định của Nhà nước, lựa chọn nội ...

Trên 4.700 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên

Trên 4.700 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên

Hoạt động văn nghệ quần chúng (VNQC) luôn được các địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm, tổ chức gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ...

Huyện Cẩm Thủy nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mớ

Huyện Cẩm Thủy đã không ngừng nỗ lực tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa sắc màu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân cũng như bảo ...

Xem tiếp

Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại

Nhưng mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực dụng đã và đang tác động tới các giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh làm nảy sinh ...

Xem tiếp

Phải dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho Phong trào TDĐKXDĐSVH

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết phong trào “Toàn dân ...

Xem tiếp

Như Thanh với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nhiều gia đình ở thôn Xuân Tiến đang lưu giữ những bộ cồng chiêng mà ông cha để lại. 5 thôn cũng đã thành lập CLB liên thế hệ đánh bóng chuyền hơi, nhiều ...

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM

Thực hiện tiêu chí văn hóa gắn với xây dựng NTM không chỉ nâng cao đời sống vật chất, mà đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa sắc màu trong đời ...

Xem tiếp

Huyện Thường Xuân: Chuyển biến trong việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW

Huyện Thường Xuân đã chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, ...

Xem tiếp

TP Thanh Hóa quan tâm phát triển các môn thể thao truyền thống và các trò chơi, trò diễn dân gian

TP Thanh Hóa đã và đang khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị, ...

Xem tiếp

Bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

ở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức phòng ...

Xem tiếp

Album

Album videos