Thanh Hóa: Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa

Thanh Hóa: Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong ...

Hội nghị tổng kế công tác gia đình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kế công tác gia đình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì và nhân rộng các ...

Xây dựng thiết chế văn hóa ở khu vực miền núi: Cần được quan tâm hơn nữa

Một số địa phương khác cũng có hệ thống cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT khá tốt, thậm chí còn vượt trội so với một số huyện miền xuôi, đồng bằng khác ...

Xem tiếp

Nỗ lực từ cơ sở

Bằng cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, thế mạnh của mình, trong những năm qua các địa phương trong tỉnh đã dành sự quan tâm, đầu tư, nhân ...

Xem tiếp

Bộ VHTTDL đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 5800/BVHTTDL-PC gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát văn ...

Xem tiếp

Công nhận 125 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2014 - 2018

“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt đường lối, chủ ...

Xem tiếp

Xây dựng quy ước, hương ước phù hợp phong tục, gắn kết cộng đồng

Huyện Hoằng Hóa nhiều năm qua được đánh giá là điển hình trong xây dựng hương ước, quy ước thôn, khu phố nhờ bám sát quy định của Nhà nước, lựa chọn nội ...

Xem tiếp

Trên 4.700 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên

Hoạt động văn nghệ quần chúng (VNQC) luôn được các địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm, tổ chức gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ...

Xem tiếp

Huyện Cẩm Thủy nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mớ

Huyện Cẩm Thủy đã không ngừng nỗ lực tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa sắc màu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân cũng như bảo ...

Xem tiếp

Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại

Nhưng mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực dụng đã và đang tác động tới các giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh làm nảy sinh ...

Xem tiếp

Album

Album videos