Công khai nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chi tiết kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2018; Công văn số 713/SKHĐT-TH ngày 07/02/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn của các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2018;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công khai kế hoạch đầu tư năm 2018 nguồn vốn ngân sách Trung ương như sau:
Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 259.114 Triệu đồng
- Tổng dự toán được duyệt: 259.114 Triệu đồng
- Lũy kế vốn đã cấp đến hết niên độ ngân sách năm trước: 207.072 Triệu đồng
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2018: 5.000 Triệu đồng

Album

Album videos