Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tổ chức, hoạt động của Hội đồng nghệ thuật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tổ chức, hoạt động của Hội đồng nghệ thuật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định, Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (Hội đồng) do người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, bao gồm: Hội đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập, số lượng từ 07 thành viên trở lên; Hội đồng của Cục Nghệ thuật biểu diễn do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định thành lập, số lượng từ 05 thành viên trở lên; Hội đồng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, số lượng từ 07 thành viên trở lên; Hội đồng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở quyết định thành lập, số lượng từ 05 thành viên trở lên.

Cơ cấu của Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Hội đồng có tổ thư ký giúp việc do người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, có số lượng từ 02 thành viên trở lên. Hội đồng hoạt động theo nhiệm kỳ có thời hạn ít nhất là 03 năm.

Hội đồng có chức năng tư vấn cho lãnh đạo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc nghiệm thu chương trình biểu diễn nghệ thuật do nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ; tư vấn, thẩm định hồ sơ cấp văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu. 

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình.

Cuộc họp thẩm định của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Hội đồng làm việc theo phương thức thảo luận, quyết định theo hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu. 

Hội đồng không thẩm định, đánh giá lại nội dung, hình thức thể hiện đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã được thẩm định, cấp văn bản chấp thuận trừ trường hợp chương trình có thay đổi nội dung, hình thức thể hiện, loại hình nghệ thuật biểu diễn. 

Thành viên Hội đồng không thẩm định, nghiệm thu, đánh giá đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu mà mình là thành phần sáng tạo hoặc có quyền và lợi ích liên quan. 

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định không triệu tập cuộc họp Hội đồng mà lấy ý kiến thẩm định, đánh giá của các thành viên bằng văn bản. 

Hội đồng họp rút kinh nghiệm việc thẩm định, đánh giá chất lượng nghệ thuật, định hướng phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo định kỳ do Chủ tịch Hội đồng yêu cầu và báo cáo kết quả hoạt động với cơ quan ban hành quyết định thành lập Hội đồng.

Xem toàn văn dự thảo tại đây./.

Nguồn BVHTTDL

Album

Album videos