Tổ chức bộ máy

I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở
1. Lãnh đạo Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Mọi hoạt động của Lãnh đạo Sở đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Sở và quy định của Quyết định này.
2. Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở. Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi một số phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ Sở (sau đây gọi tắt là phòng) và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (sau đây gọi tắt là đơn vị).
3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và uỷ quyền; phụ trách một số phòng, đơn vị thuộc Sở tương ứng với nhiệm vụ được phân công. Phó giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các phần việc được phân công hoặc uỷ quyền. Trong trường hợp cần thiết hoặc do tính chất cấp bách của công việc, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc Sở. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được phân công, các Phó Giám đốc Sở chủ động giải quyết công việc; nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc Sở khác phụ trách thì các Phó Giám đốc Sở chủ động phối hợp, trao đổi với nhau để giải quyết công việc; trường hợp các Phó Giám đốc Sở có ý kiến không thống nhất thì Phó Giám đốc Sở đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Sở được thực hiện đúng kế hoạch.
4. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ quyền điều hành các hoạt động của Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các nội dung xử lý, giải quyết trong thời gian được uỷ quyền. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc Sở vắng mặt, Giám đốc Sở trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc Sở. Tùy tình hình thực tế, Giám đốc Sở sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc theo quy định tại Điều 3 của Quyết định này để đảm bảo sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
II. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Sở trong phạm vi công tác được Giám đốc Sở phân công
1. Chỉ đạo các phòng, đơn vị được phân công phụ trách; chủ động nghiên cứu đề xuất hoặc phát hiện những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Sở.
2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Sở và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
3. Chủ động tổ chức họp giao ban các phòng, đơn vị được giao phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần thiết để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị và báo cáo Giám đốc Sở.
4. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; công tác cải cách hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, tham gia phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại các phòng, đơn vị và lĩnh vực được phân công phụ trách.
5. Khi giải quyết các công việc có sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị mà Người đứng đầu các phòng, đơn vị không thống nhất ý kiến, Phó Giám đốc Sở xin ý kiến Giám đốc Sở để giải quyết những vấn đề quan trọng, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc Sở.
6. Phó Giám đốc Sở không xử lý, giải quyết công việc không được Giám đốc Sở phân công, uỷ quyền và các công việc không thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc Sở.
7. Phó giám đốc Sở xin ý kiến Giám đốc Sở trước khi ký các văn bản trả lời các cơ quan, đơn vị, địa phương về các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chiến lược, dự án và các nội dung quan trọng, nhạy cảm liên quan tới các lĩnh vực của ngành được phân công phụ trách; báo cáo Giám đốc Sở và tập thể lãnh đạo Sở tình hình hoạt động các phòng, đơn vị được phân công phụ trách, đánh giá nhận xét và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết.
8. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ công tác cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan theo lĩnh vực được phân công; thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.
III. Phân công nhiệm vụ
1. Đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở
a) Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác của Sở với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Sở với Đảng ủy và các đoàn thể Sở.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác cụ thể sau:
- Công tác phát ngôn báo chí; tổ chức, cán bộ; di sản văn hoá; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; pháp chế; xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; dân vận; nghiên cứu khoa học; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Công tác quy hoạch; kế hoạch, tài chính; đề án, dự án; chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chủ tài khoản của Sở.
- Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các dự án; trực tiếp ký các tờ trình, quyết định lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, hồ sơ thanh toán, quyết toán sau khi được Phó Giám đốc Sở phụ trách kiểm duyệt đối với các dự án của ngành được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư.
c) Chủ trì các ban, hội đồng của ngành: Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; Hội đồng Khoa học; Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng xét nâng bậc lương; Ban Chỉ huy quân sự; Hội đồng xếp hạng Di tích và Danh thắng.
d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng khác của tỉnh, của ngành theo quy định của pháp luật.
đ) Trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý Di sản Văn hoá; Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hoá; Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh, Bảo tàng tỉnh.
2. Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở
a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc lĩnh vực Du lịch (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở); ký văn bản giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.
b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đối với các dự án do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư. Trực tiếp ký các Biên bản thương thảo hợp đồng và các báo cáo đánh giá thẩm định, các biên bản nghiệm thu, do các phòng chuyên môn trình theo thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.
c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh, của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.
d) Giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các phòng: Phòng Quản lý Du lịch; Phòng Quy hoạch, Phát triển tài nguyên Du lịch.
đ) Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.
3. Đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở
a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc các lĩnh vực (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở), gồm:
- Quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hoá. Văn học. Văn hóa phẩm. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm. Điện ảnh. Nghệ thuật biểu diễn. Quảng cáo. Thư viện.
- Các nhiệm vụ liên quan về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động, gồm: Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc tại địa phương; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch có liên quan đến hệ thống cổ động trực quan tại địa phương; tổ chức thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật; tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng tại địa phương; hướng dẫn tổ chức các lễ hội, quản lý hoạt động lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
b) Ký văn bản giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.
c) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đối với các dự án do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư. Trực tiếp ký các Biên bản thương thảo hợp đồng và các báo cáo đánh giá thẩm định, các biên bản nghiệm thu, do các phòng chuyên môn trình theo thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.
d) Giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các phòng, đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh; Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống.
đ) Làm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Sở; tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng khác của tỉnh, của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.
e) Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.
4. Đồng chí Nguyễn Duy Tự - Phó giám đốc Sở
a) Làm Thủ trưởng Cơ quan Sở; chỉ đạo công tác cải cách hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác tư tưởng, đoàn kết nội bộ; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cơ quan Sở.
b) Được Giám đốc Sở ủy quyền ký uỷ nhiệm chi về hành chính, các hoạt động nội bộ cơ quan Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo chế độ định mức tiêu chuẩn quy định, quy chế chi tiêu nội bộ và ký các hợp đồng kinh tế thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch khi được Giám đốc Sở uỷ quyền.
c) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc các lĩnh vực (trừ những vấn đề Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở), gồm:
- Thể dục, thể thao. Gia đình.
- Các nhiệm vụ liên quan về văn hóa cơ sở, gồm: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương; hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương; hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại địa phương; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
d) Ký văn bản giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.
đ) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đối với các dự án do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư. Trực tiếp ký các Biên bản thương thảo hợp đồng và các báo cáo đánh giá thẩm định, các biên bản nghiệm thu, do các phòng chuyên môn trình theo thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.
e) Trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng, Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
f) Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng khác của tỉnh, của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.
g) Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.
IV. Các phòng, ban

STT Họ tên Chức vụ
    I. LÃNH ĐẠO SỞ  
1 Phạm Nguyên Hồng Giám đốc
2 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc
3 Đỗ Quang Trọng Phó Giám đốc
4 Nguyễn Duy Tự Phó Giám đốc
    II. KHỐI ĐOÀN THỂ  
     
    III. CÁC PHÒNG BAN SỞ  
    1. Văn phòng Sở  
1 Lê Anh Đức Chánh Văn phòng
2 Nguyễn Văn Ninh Phó Văn phòng
3 Tống Văn Thành Phó Văn phòng
4 Nguyễn Văn Cường Phó Văn phòng
    2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
1 Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng
    3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng
2 Phạm Thị Kiều Oanh Phó phòng
    4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra
2 Nghiêm Văn Vinh Phó Chánh thanh tra
    5. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng
    6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng
2 Lê Trạc Nam Phó phòng
    7. Quản lý Thể dục Thể thao
1 Nguyễn Bá Thịnh Trưởng phòng 
2 Lê Đông Dương Phó phòng
3 Hà Thị Kim Nhân Phó phòng
    8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng phòng
2 Vũ Đình Sỹ Phó phòng
    9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Lê Văn Năm Trưởng phòng
2 Lê Ý Nhi Phó phòng
    10. Tổ chức Cán bộ
1 Nguyễn Thị Hoài Q.Trưởng phòng
2 Phạm Thanh Hải Phó phòng
    IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
     1. Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hoá
1 Nguyễn Văn Hải Giám đốc
2 Lê Chí Duẩn Phó Giám đốc
     2. Thư viện tỉnh
1 Lê Thiện Dương Giám đốc 
     3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
1 Đàm Văn Long Giám đốc
2 Lê Xuân Dương Phó Giám đốc 
3 Lê Nam Trung Phó giám đốc
4 Trịnh Đình Long Phó giám đốc
     4. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh
1 Nguyễn Thị Mai Hương Giám đốc
2 Đặng Hữu Thanh Phó giám đốc
3 Hoàng Thanh Hải Phó giám đốc
     5. Bảo Tàng tỉnh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc
2 Hoàng Thị Vân Phó giám đốc
     6. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1 Vũ Vương Huỳnh Giám đốc 
2 Lê Thế Cử Phó giám đốc
3 Nguyễn Hữu Chính Phó giám đốc
     7. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1 Vũ Hàn Hải Giám đốc
2 Vũ Thị Hảo Phó giám đốc
3 Vũ Trọng Hải Phó giám đốc
     8. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1 Nguyễn Bá Linh Giám đốc
2 Trương Hoài Nam Phó giám đốc
     9. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Nguyễn Xuân Toán Trưởng ban
2 Bùi Ánh Tuyết Phó ban
Các bài mới

Album

Album videos