Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình - Ảnh 1.

Lớp bồi dưỡng các quy định về xây dựng pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Theo Kế hoạch, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Hiến pháp 2013, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trong đó tập trung PBGDPL các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025) ban hành theo Quyết định số 3117/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tăng cường nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;phòng, chống lũ lụt, thiên tai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" (ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022); Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" (ban hành theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022); Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" (ban hành theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022) bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và triển khai có hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026".

Bên cạnh đó, phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực như: Luật Điện ảnh; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thanh tra; Luật Thi đua và Khen thưởng; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…; Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình như: Thư viện; Thể dục, thể thao; Du lịch; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo…; Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chính sách mới, quy định của Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm, định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật; thực hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số; Phổ biến, tuyên truyền các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Cùng với đó, đổi mới, sáng tạo triển khai các phương thức PBGDPL thiết thực, gần gũi, phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động của ngành, phù hợp với đối tượng, nội dung, thực hiện tuyên truyền PBGDPL thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn, in tài liệu, cổ động trực quan như treo băng rôn, cờ phướn, phát tài liệu, tờ rơi; gắn nội dung tuyên truyền và các chương trình nghệ thuật ca, múa nhạc; những tác phẩm sân khấu được phát trên truyền hình và biểu diễn, chiếu phim phục vụ nhân dân; thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, pháp luật, thông tin báo chí, cung cấp thông tin, giải đáp pháp luật trên cổng/trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, thiết bị di động và môi trường mạng đảm bảo an ninh, khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngành.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành; phát huy vai trò Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ; phối hợp các ban, bộ, ngành liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Bộ Quốc phòng...) xem xét tiếp tục phát huy các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn qua Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" để nhân rộng, phát huy hiệu quả trên thực tế. Quan tâm, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL.

Việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật; góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong tình hình mới./.

Nguồn BVHTTDL

Album

Album videos