Thể lệ cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng”

Với tình cảm và mong muốn thể hiện sự tri ân với Bà Triệu - Người khởi xướng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm trong lịch sử, tỉnh Thanh Hóa chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng nhằm lựa chọn được mẫu phác thảo tượng đài đạt chất lượng nghệ thuật để xây dựng Tượng đài.

(Tranh Đông Hồ "Bà Triệu cưỡi voi
)
Ngày 21/8/2023, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Thể lệ số 209/TL-BTC về Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng.
Thời gian phát động cuộc thi: Dự kiến ngày 25/9/2023. Thu nhận tác phẩm dự thi: Sau 06 tháng kể từ ngày phát động cuộc thi.
Đối tượng, điều kiện tham dự: Là Tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả trong nước có khả năng sáng tác tượng đài, trừ thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng nghệ thuật và Tổ Thư ký không được tham dự cuộc thi.  Tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả có thể liên danh với tổ chức, cá nhân khác hội đủ điều kiện...
- Các tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng, hợp lệ ở bước một đáp ứng yêu cầu của Đề án tổ chức, Thể lệ cuộc thi nhưng không được lựa chọn sẽ được hỗ trợ mỗi tác phẩm là 10.000.000 (Mười triệu đồng).
- 10 tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật chấm chọn (với số điểm từ cao đến thấp) ở bước 1 sẽ được vào bước 2 (Các tác phẩm dự thi hợp lệ ở bước 2 không được hỗ trợ kinh phí mà nhận trực tiếp từ giải thưởng).
- Tác phẩm dự thi tại bước 2 được Hội đồng nghệ thuật chấm chọn với số điểm từ cao đến thấp có mức giải thưởng như sau:
+ 01 Giải nhất: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng);
+ 02 Giải nhì, mỗi giải: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng);
+ 03 giải ba, mỗi giải: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng);
+ 04 giải khuyến khích, mỗi giải: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng).
- Trường hợp số tác phẩm dự thi tại bước 2 được tuyển chọn có số lượng bằng 2/3 số tác phẩm dự thi nhưng số lượng nhỏ hơn 10 tác phẩm, thì cơ cấu giải thưởng do Ban tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định, phù hợp với thực tế.
Nơi nhận tác phẩm dự thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
- Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
- Điện thoại: 02376.660.000
Mọi chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thanh Hóa (https://qppl.thanhhoa.gov.vn/); Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (http://sttt.thanhhoa.gov.vn); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn); trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Thanh Hóa (https://baothanhhoa.vn/ và https://vhds.baothanhhoa.vn/), Tạp chí Xứ Thanh (http://tapchixuthanh.vn/); Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (http://truyenhinhthanhhoa.vn/) hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ của Ban Tổ chức cuộc thi.
Tài liệu kèm theo: Tải về

Album

Album videos