Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân năm 2024
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số  64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của  Luật Tiếp công dân;
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 216/TBUBND ngày 18/12/2023 về thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024;
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2024  như sau:
I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1. Tiếp công dân thường xuyên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày làm việc; việc tiếp công dân thường xuyên do Thanh tra Sở thực hiện tại phòng tiếp công dân của Sở.
2. Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở:
 Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ  01 tháng 01 lần, vào ngày 15 hàng tháng (Trường hợp lịch tiếp trùng vào ngày  nghỉ, nghỉ  lễ, Tết thì sẽ tổ chức tiếp vào ngày làm việc đầu tiên của tuần kế tiếp), cụ thể như sau: 
Tháng Thời gian
Tháng 1 Ngày 15  (Thứ 2)
Tháng 2 Ngày 19  (Thứ 2)
Tháng 3 Ngày 15  (Thứ 6)
Tháng 4 Ngày 15  (Thứ 2)
Tháng 5 Ngày 15  (Thứ 4)
Tháng 6 Ngày 17  (Thứ 2)
Tháng 7 Ngày 15  (Thứ 2)
Tháng 8 Ngày 15  (Thứ 5)
Tháng 9 Ngày 16  (Thứ 2)
Tháng 10 Ngày 15  (Thứ 3)
Tháng 11 Ngày 15  (Thứ 6)
Tháng 12 Ngày 16  (Thứ 2)

- Trường hợp vì lý do khách quan, Giám đốc Sở vắng mặt sẽ uỷ quyền cho một đồng chí Phó Giám đốc khác tiếp và thông báo công khai cho công dân biết người được thay mặt tiếp công dân.
- Trong phiên tiếp công dân theo lịch của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp tiếp công dân cùng Giám đốc Sở khi có yêu cầu.
- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định.
II.  ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN
1. Địa điểm:
- Phòng Tiếp công dân (tầng 1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, địa chỉ: Số 101, Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phốThanh Hóa.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính theo quy định.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân  được biết./.
Các bài mới

Album

Album videos