Thị xã Bỉm Sơn quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”, trong những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).


Nhân dân khu phố 7, phường Đông Sơn đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã tích cực thực hiện phong trào thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân. Phong trào được triển khai bao trùm trên nhiều lĩnh vực của đời sống với 5 nội dung: đoàn kết giúp nhau giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương, pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, thể thao và xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. Cùng với đó là 7 phong trào: xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng làng, khu phố, thôn, xóm văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào học tập, lao động, sáng tạo; xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Một trong những phong trào được thị xã Bỉm Sơn triển khai sâu rộng, trở thành cuộc vận động lớn đó là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Thông qua việc thực hiện lồng ghép với các phong trào do các tổ chức, đoàn thể phát động như: nuôi con khỏe, dạy con ngoan; ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; gia đình hiếu học; gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo... các thành viên trong gia đình tự nhắc nhở nhau lối sống kỷ cương, giao tiếp lịch sự, ứng xử lễ phép. Từ đó lan tỏa rộng khắp đến mọi người, mọi nhà về trách nhiệm tham gia và thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Qua bình xét, năm 2021, thị xã có 85,7% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Đây là cơ sở nền tảng cho việc xây dựng thành công khu phố, thôn, xóm văn hóa trên địa bàn thị xã đạt tỷ lệ 98,3%.

Cùng với phong trào xây dựng gia đình, xây dựng làng, khu phố, thôn, xóm văn hóa, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng đi vào nền nếp, ổn định, được đông đảo công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) hưởng ứng tham gia, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị, địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa, vận động CNVCLĐ thực hiện quy chế xây dựng công sở văn hóa với các nội dung và tiêu chuẩn như: xây dựng công sở xanh, sạch, đẹp, an toàn; sinh hoạt chính trị nền nếp, CNVCLĐ có ý thức lao động kỷ luật, sáng tạo, hợp tác giúp đỡ nhau làm việc với năng suất cao, có nếp sống văn minh, lịch sự trong sinh hoạt và giao tiếp. Đến cuối năm 2021, toàn thị xã có 59/73 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa lần đầu; 31/73 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có tổ chức công đoàn được công nhận lại các giai đoạn.

Là một trong những hạt nhân tích cực góp phần xây dựng con người mới Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phong trào xây dựng người tốt, các điển hình tiên tiến đã được phát huy rộng rãi ở tất cả các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thông qua các phong trào cụ thể của từng ngành, đoàn thể. Tiêu biểu như: phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục; phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan của hội LHPN; phong trào tuổi trẻ lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp của đoàn thanh niên; phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội; xây dựng tính nhân văn trong công an... Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xứng đáng cho mọi người học tập và noi theo.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện phong trào; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bình xét, công nhận danh hiệu gia đình, khu phố, thôn văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị. Đặc biệt, tích cực phối hợp lồng ghép nội dung phong trào thi đua của các cấp, ngành nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, góp phần đưa phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng đạt hiệu quả cao.

Hoài Anh (Nguồn BTH)

Album

Album videos