Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các kế hoạch của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022-2030) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Quan tâm, bố trí nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác gia đình.

Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền về các hoạt động gia đình, đặc biệt tăng thời lượng đưa tin trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và trên các nền tảng mạng xã hội về công tác gia đình.

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Các thành viên Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố được giao phụ trách về công tác gia đình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các chỉ thị, chiến lược, quyết định, kế hoạch về phát triển gia đình của Trung ương và của tỉnh đã ban hành.

Tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép các nội dung công tác gia đình trong xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong thực hiện các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào, mô hình có liên quan của các cơ quan phát động và tổ chức.

Tích cực quan tâm, hưởng ứng đầy đủ các chương trình trọng tâm về công tác gia đình theo kế hoạch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hàng năm. Quan tâm bố trí kinh phí để triển khai công tác gia đình theo quy định.

Chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác gia đình trong tình hình mới đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân thông qua việc đa dạng hoá hình thức tuyên truyền. Tăng cường tổ chức các hoạt động gia đình với quy mô cấp huyện, quan tâm tham gia các hoạt động gia đình có quy mô cấp tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật để nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí cho việc triển khai các nhiệm vụ về công tác gia đình tại Kế hoạch triển khai công tác gia đình của tỉnh hằng năm và các chương trình, kế hoạch mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện đạt kết quả; hướng dẫn, tham mưu trình cấp có thẩm quyền trình HĐND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn ngân sách chi cho các hoạt động về công tác gia đình trong dự toán ngân sách các huyện, thị xã, thành phố hằng năm theo quy định.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác gia đình của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; định kỳ (đột xuất) báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

TS (Nguồn UBND tỉnh)

Album

Album videos