Lang Chánh quan tâm xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở

Với sự đầu tư của Nhà nước và đối ứng của Nhân dân, trong những năm qua hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Lang Chánh từng bước được nâng cấp, xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) phát triển.


Người dân bản Năng Cát, xã Trí Nang tập luyện văn nghệ tại khu vực nhà văn hóa.

Việc xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp Nhân dân huyện Lang Chánh hưởng ứng tích cực. Hàng năm, huyện đều tranh thủ mọi nguồn lực để hỗ trợ các xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố xây mới hoặc sửa chữa nhà văn hóa, nâng cấp thiết chế văn hóa. Đến nay, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở được đầu tư theo hướng hiện đại; 10/10 xã, thị trấn có trạm phát thanh, 159 cụm loa tại các thôn, bản, khu phố. Việc đầu tư, hỗ trợ các trang thiết bị đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, phục vụ các sự kiện chính trị, nâng cao các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương.

Từ phong trào TDĐKXDĐSVH cũng đã huy động được các nguồn lực xã hội để xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân. Đến nay, toàn huyện có 76/78 nhà văn hóa thôn, bản, khu phố (đạt 98%); 10/10 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa; các xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố đều có câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mặc dù là huyện miền núi, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, song tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các buổi sinh hoạt cộng đồng khác đạt trên 70%. Việc duy trì, phát triển thiết chế văn hóa góp phần tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đánh giá của UBND huyện Lang Chánh, các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện đến nay cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân, góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Với những kết quả đạt được, các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Lang Chánh đã và đang khẳng định được vai trò, vị trí trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: một số xã, thị trấn chưa thành lập trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, thị trấn; chưa thành lập ban chủ nhiệm nhà văn hóa thôn, làng, bản, khu phố; kinh phí hoạt động còn hạn chế; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao còn ít (toàn huyện hiện chỉ có 2 cơ sở kinh doanh bể bơi và 1 phòng tập gym)...

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, huyện Lang Chánh đã đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: chú trọng xây dựng, cải tạo, nâng cấp trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao phù hợp với từng địa phương trên địa bàn huyện và tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thành lập các loại hình câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động đoàn thể, làng, bản, khu phố phù hợp theo từng nhóm đối tượng...; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở tại các địa phương; chú trọng vận động xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao có không gian đảm bảo, phù hợp.

Hoài Anh (Nguồn BTH)

Album

Album videos