Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ

Ngày 20/3/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1190/SVHTTDL-XDNSVHGĐ về việc hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, văn bản nêu rõ:
- Về thời gian xét tặng các danh hiệu hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 hàng năm (theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP).
- Về trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa
+ Bước 1: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình.
+ Bước 2: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.
+ Bước 3: Hết thời hạn lấy ý kiến, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
+ Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
- Về trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa
+ Bước 1: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn, tổ dân phố đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã công khai danh sách trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.
+ Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
+ Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
- Về trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện công khai danh sách trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.
+ Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
+ Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Nội dung Công văn số 1190/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 20/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem chi tiết tại đây.
Trịnh Thị Thủy

Album

Album videos