​Kết quả kinh doanh thực hiện tháng 8/2023 và 8 tháng năm 2023

* Thực hiện tháng 8/2023: Tổng lượt khách đạt 992.000 lượt khách, tăng 1,7% so với cùng kỳ 2022; Tổng thu du lịch đạt: 2.172 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ 2022.
* Thực hiện 8 tháng đầu năm 2023: Tổng lượt khách đạt 11.287.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ 2022, đạt 94,1% so với Kế hoạch 2023; Tổng thu du lịch đạt 21.814 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ 2022, đạt 90,2% so với Kế hoạch 2023.

(Khu du lịch Pù luông - Bá Thước)
Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos