Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
– Địa chỉ: 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa;
–  Điện thoại: 037 666.0000, Fax : 0373 666.0001
–  Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2. Tên gói thầu: 
- Gói thầu số 1: Cấp trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản và Đội thông tin lưu động các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
- Gói thầu số 2: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã thuộc khu vực III, các trường dân tộc nội trú.
3. Tên dự án: Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015
4. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
5. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:
1. Gói thầu: 
- Gói thầu số 1: Cấp trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản và Đội thông tin lưu động các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
- Gói thầu số 2: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã thuộc khu vực III, các trường dân tộc nội trú.
2. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa năm 2015.
3. Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00' ngày 11/9/2015 đến 15 giờ 00' ngày 18/9/2015 (trong giờ hành chính).
6. Địa chỉ phát hành: 
- Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa;
 Điện thoại: 037 666.0000, Fax : 0373 666.0001;
7. Hạn cuối nhận HSĐX: Chậm nhất trước 15 giờ 00 phút, ngày 18/9/2015

Album

Album videos