Công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2017

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giao kế hoạch chi tiết cho các dự án từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2017 (đợt 1); Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 09/02/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương, vốn nước ngoài (ODA) năm 2017 (đợt 1);
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 cho 09 dự án, với tổng kế hoạch vốn đầu tư được giao là 57.182.000.000đ (trong đó: vốn Ngân sách Trung ương: 15.000.000.000 đ, vốn Ngân sách tỉnh: 42.182.000.000 đ), cụ thể:
1. Dự án Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh:- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 259.113.868.200 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 259.113.868.200 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017: 20.000.000.000 đ, trong đó:
            + Vốn Ngân sách Trung ương: 15.000.000.000 đ
            + Vốn Ngân sách tỉnh: 5.000.000.000 đ
2. Dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ vùng lõi Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc:- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 3.782.308.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 3.782.308.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017 (Vốn NS tỉnh): 1.782.000.000 đ.
3. Dự án Bảo tồn và phát triển làng văn hoá truyền thống làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ:
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 14.274.000.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 14.274.000.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017 (Vốn NS tỉnh) : 700.000.000 đ
4. Dự án Nội thất Chính điện, Khu di tích lịch sử Lam Kinh:
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 26.478.000.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 23.687.192.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017(Vốn NS tỉnh): 11.400.000.000 đ
5. Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu Phủ từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Phủ Trịnh:
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 289.942.000.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 191.479.698.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017(Vốn NS tỉnh): 5.000.000.000 đ
6. Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu  Lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc:
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 19.083.000.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 19.083.000.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017(Vốn NS tỉnh): 1.000.000.000 đ
7. Dự án Phục hồi trận địa đồi C4 - Khu DTLSVH Hàm Rồng:
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 5.562.000.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 5.562.000.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017(Vốn NS tỉnh): 300.000.000 đ
8. Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích LSVH Nghè Vẹt:
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 37.072.000.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 33.161.488.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017(Vốn NS tỉnh): 12.000.000.000 đ
9. Dự án Vườn hoa và Tượng nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, thị xã Sầm Sơn:
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt: 12.000.000.000 đ
- Tổng dự toán được duyệt: 11.922.168.000 đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2017(Vốn NS tỉnh): 5.000.000.000 đ
Phòng KHTC

Album

Album videos