Công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2015

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước; Thực hiện Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao vốn dự án: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng Hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công khai về kế hoạch đầu tư năm 2015 như sau: Dự án Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng Hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa
- Tổng mức vốn đầu tư được duyệt:              2.817.090.000đ
- Tổng dự toán được duyệt:                          2.817.090.000đ
- Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2015: 2.000.000.000đ

Album

Album videos