Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 09/4/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 955/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Lễ hội Đền Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện (Biện Sơn), phường Hải Thanh và xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Nội dung Quyết định số 955/QĐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 của Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem chi tiết tại đây.
Phòng XDNSVH&GĐ

Album

Album videos