Xây dựng làng, bản văn hóa gắn với giữ gìn văn hóa dân tộcTiết mục múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái huyện Quan Sơn.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, những năm qua huyện Quan Sơn đã tập trung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó, phong trào xây dựng làng, bản văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc luôn được coi trọng.
Bản Ngàm, xã Sơn Điện - bản đầu tiên của huyện Quan Sơn khai trương xây dựng làng văn hóa vào năm 1998. Vốn là nơi cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Thái, vì vậy, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người văn hóa ở bản Ngàm có nhiều chuyển biến tích cực. Hư­ởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư­”, đồng bào dân tộc Thái ở bản Ngàm đã tích cực thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc. Ở bản Ngàm, trong nhiều năm qua đã không còn tệ nạn xã hội, không có gia đình sinh con thứ 3, các hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bản còn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy các nét văn hóa truyền thống. Những trò chơi, trò diễn dân gian như: Biểu diễn cồng, chiêng, hát khặp, ném còn, to lẹ... vẫn được diễn xướng mỗi dịp lễ, tết. Hiện nay, hầu hết các gia đình trong bản đều có khung dệt thổ cẩm. Trước là để duy trì nghề truyền thống, sau là tăng thêm thu nhập cho mỗi gia đình, góp phần ổn định đời sống. Với sự sâu sát của cấp ủy đảng trong việc hoàn thành các tiêu chí văn hóa, cơ sở hạ tầng, năm 2015, bản Ngàm đã được UBND tỉnh công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới.
Thông qua hoạt động của các làng, bản văn hóa nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc huyện Quan Sơn đã được giữ gìn và phát huy. Đơn cử như đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện hiện có hơn 90% số hộ dân vẫn đang ở nhà sàn, 100% số hộ dân vẫn đang duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống, 80% số hộ dân vẫn giữ nghề làm rượu cần. Trong văn hóa phi vật thể, đồng bào dân tộc Thái có nhiều loại hình dân ca, dân vũ như: Hát khặp, hát ru, múa chá, khua luống, trống chiêng và các lễ hội Mường Xia, păn bán mương, sên bản, sên mường, mừng cơm mới... vẫn còn tồn tại trong cộng đồng mỗi bản, làng và được tổ chức vào những ngày lễ, ngày tết, ngày vui của bản, các sự kiện lớn của đất nước. Trên địa bàn huyện Quan Sơn hiện có 48/99 bản được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 99 thôn, bản đã thành lập và duy trì được các đội văn nghệ, mỗi một bản có từ 2 đến 3 đội văn nghệ; hơn 83% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; các thiết chế văn hóa cơ sở, thể dục - thể thao cũng được huyện quan tâm đầu tư xây dựng.
Việc phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động của làng, bản văn hóa, mà còn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Quan Sơn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
.Bài và ảnh: Cầm Lê (Nguồn: THO)
 

Album

Album videos