Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của vùng đất, con người xứ Thanh trở thành động lực cho phát triển

Trích tham luận của đại biểu Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của vùng đất, con người xứ Thanh trở thành động lực cho phát triển

Trong những năm qua, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của vùng đất và con người xứ Thanh, Thanh Hóa đã chuyển mình và có nhiều bứt phá. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng của xứ Thanh.

Nhiều giá trị nổi bật, phẩm chất tốt đẹp của con người Thanh Hóa chưa được khai thác và phát huy tốt. Phát triển văn hóa chưa được đặt ngang hàng với kinh tế như quan điểm chỉ đạo của Đảng. Cơ chế, chính sách về văn hóa, đào tạo, thu hút nhân tài chưa đồng bộ, chưa phát huy các nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực của Nhân dân một cách hiệu quả...

Tỉnh đang phấn đấu nhằm sớm đạt được mục tiêu “đến năm 2030 Thanh Hoá trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là mộtrong những trung tâm lớn về văn hoá của khu vực và cả nước"… như tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vì vậy cần thiết phải phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng của vùng đất và con người xứ Thanh trở thành động lực cho sự phát triển.

Muốn làm được điều đó cần tập trung một số nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về văn hoá, văn nghệ của Trung ương và của tỉnh. Chú trọng xây dựng văn hoá trên tất cả các lĩnh vực; đặt phát triển văn hoá ngang hàng với phát triển kinh tế. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho sự phát triển của đất nước, quê hương.

- Tập trung xây dựng con người Thanh Hoá kiểu mẫu với các phẩm chất tiêu biểu: Giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng, trách nhiệm công dân, có tri thức, thể lực, thẩm mỹ; có kỹ năng lao động và đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết, trung thực, sáng tạo, có ý chí vươn lên trong cuộc sống cùng với việc xây dựng môi trường văn hoá, gia đình, làng bản, thôn, xóm, xã phường, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp kiểu mẫu làm nền tảng để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, quê hương..

- Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, đất nước trong đội ngũ trí thức, doanh nhân người Thanh Hoá để tiếp tục có những đóng góp, cống hiến, đầu tư nguồn lực phát triển quê hương; chú trọng phát huy nhân tố con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xem đây là một trong những khâu đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Ban hành cơ chế, chính sách chuyên biệt về văn hoá, đặc biệt là trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương. Tập trung nguồn lực đầu tư các dự án bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa đang xuống cấp nghiêm trọng.

- Lựa chọn các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc, làng nghề tiêu biểu, quy hoạch xây dựng các khu, điểm du lịch với đủ các loại hình du lịch văn hoá, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng; nghiên cứu phục hồi, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng thành thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc trưng Thanh Hoá.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hoá, lịch sử, cách mạng của quê hương Thanh Hóa; các nhân vật lịch sử, doanh nhân, trí thức có đóng góp to lớn cho quê hương. Phải làm cho người dân Thanh Hoá hiểu rõ và tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng đã được đúc kết từ ngàn đời nay, biến thành động lực trong học tập, lao động và sản xuất.

Nguồn BTH

Album

Album videos