NVVH_QT20

Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
- Cơ quan, tổ chức phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
- Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội dưới đây phải gửi đơn đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày làm việc.
(a) Lễ hội được tổ chức lần đầu;
(b) Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
(c) Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;
(d) Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức.
1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá tại Trung tâm hành chính công (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cơ quan, tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn để cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cơ quan, tổ chức.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá tại Trung tâm hành chính công (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội của cơ quan, tổ chức (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015);
(2) Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử lễ hội;
(3) Thời gian, địa điểm, kế hoạch, nội dung lễ hội;
(4) Danh sách Ban Tổ chức lễ hội;
(5) Cam kết bảo đảm các quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an ninh trật tự trong lễ hội; không vi phạm các quy định cấm tại điều 6 Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 22/12/20215 của UBND tỉnh.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá.
b) Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015).
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tất cả các lễ hội khi tổ chức đều phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010;
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012;
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011;
- Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/7/2014;
- Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày từ ngày 05/02/2016;
- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 07/9/2001.
- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 giữa Bộ VHTTDL-BTNMT về hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích. Có hiệu lực từ ngày 15/02/2014.
- Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 22/12/20215 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Có hiệu lực từ ngày 22/12/2015.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
 
 
Mẫu 01
(Ban hành theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------
Số: ……….. …………., ngày tháng năm …..
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI
Kính gửi:.......................(Tên cơ quan cấp giấy phép)....................
Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp phép) .....................................
Địa chỉ ......................................................................................
Điện thoại ..................................................................................
Đề nghị (Tên cơ quan cp giấy phép) ...........................................
cấp giấy phép tổ chức lễ hội .......................................................
Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyn thng)           
Thời gian tổ chức:
Địa điểm tổ chức:
Thành phần Ban Tổ chức lễ hội:
Cam kết:
Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và Điều 5 Thông tư quy định về tổ chức lễ hội./.
   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
UBND TỈNH, THÀNH PHTRỰC THUỘC TW…………
(hoặc SỞ VHTTDL HOẶC SỞ VHTT... đối với trường hợp được phân cấp)
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
Số: …………. ……….., ngày tháng năm …..
 
GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI
 
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Xét đề nghị của: ........................................................................................
Tại văn bản đề nghị số: .................................... ngày .... tháng ..... năm ......
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đi với trường hợp được phân cấp) ......................................      cấp phép tổ chức lễ hội:
1. Tên cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội (địa chỉ, số điện thoại): .......
2. Tên lễ hội: ............................................................................
3. Thời gian tổ chức: ................................................................
4. Địa điểm tổ chức: .................................................................
 
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

Album

Album videos