Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa


STT

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Lĩnh vực Văn hóa
1  
Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

   Lĩnh vực Thể dục Thể thao
2
Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Thể dục Thể thao  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

   Lĩnh vực Du lịch
3
Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

   Lĩnh vực Di sản Văn hóa
4
Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

   Lĩnh vực Gia đình - Văn hóa cơ sở
5
Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Gia đình; Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Album

Album videos