Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái ở xã biên giới Yên Khương


Múa sạp của đồng bào Thái ở xã Yên Khương luôn thu hút nhiều người dân tham gia.
Là xã biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Yên Khương (Lang Chánh) có 1.138 hộ, 5.188 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xã Yên Khương còn chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.
Hằng năm, ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xã Yên Khương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng gia đình, làng bản, cơ quan có đời sống văn hóa tốt bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục – thể thao; các cuộc thi nghề truyền thống...
Hiện nay, hầu hết đồng bào ở đây đều đang sinh sống trong những ngôi nhà sàn truyền thống mang đậm nét văn hóa của đồng bào Thái; 95% số hộ gia đình còn gìn giữ và duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống, với các sản phẩm, như: Áo, váy, tà khóm, khăn piêu và các sản phẩm đan lát như dón, mâm mây, ghế mây, bế, xọt... Ngoài ra, nhiều người dân trong xã còn gìn giữ được chữ Thái cổ; tục làm đám cưới, tục làm vía. Bên cạnh đó, việc lưu giữ những nét văn hóa, văn nghệ truyền thống cũng được quan tâm. Đến nay, hầu hết các trò chơi, trò diễn dân gian vẫn được người dân lưu giữ, như: Khặp, nhảy sạp, khua luống, ném còn, đánh cồng chiêng, bắn nỏ, kéo co, múa hát chá... Các trò chơi, trò diễn  này thường được người dân tổ chức vào các ngày lễ, tết, lễ hội, khai trương xây dựng làng văn hóa; các thôn, bản đều có hương ước, quy ước. Việc hiếu, hỷ được người dân tổ chức theo nếp sống mới đơn giản, tiết kiệm, lành mạnh. Đến nay, xã đã có 8/17 đơn vị được công nhận làng văn hóa.  Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên, an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã luôn ổn định và giữ vững.
.Bài và ảnh: Khánh Linh
 

Album

Album videos