Phát động Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2022

Tiếp nối thành công của cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất, Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục phát động Cuộc thi báo chí viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai trong năm 2022-2023 nhằm tiếp tục tạo diễn đàn tư tưởng mạnh mẽ, góp phần quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” một cách sáng tạo, sâu rộng và hiệu quả.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Làm sáng tỏ giá trị cách mạng, giá trị khoa học, giá trị nhân văn, giá trị thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm sáng tỏ và bảo vệ những giá trị đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bảo vệ, giữ vững những thành quả cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bảo vệ hình ảnh quân đội, bảo vệ và tô thắm giá trị Bộ đội Cụ Hồ.

Cùng với đó, các bài viết cần tập trung nhận diện, đấu tranh phản bác, làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là cuộc chiến đấu sống còn của Đảng và chế độ ta. Những người cầm bút là những chiến sĩ tiên phong của cách mạng, thông qua mặt trận báo chí để khơi gợi, mách bảo, cổ vũ và đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu lâu dài, gian khó và rất quyết liệt này.

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, trọng tâm kêu gọi là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, nhà báo, các cộng tác viên hãy thông qua một diễn đàn mở thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc. Những tác phẩm có chất lượng tốt được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích tiếp nhận các tác phẩm báo chí về chủ đề cuộc thi đã đăng trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trên cả nước để xem xét trao giải thưởng.

Cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình bài viết dự thi gồm tạp chí và báo. Mỗi loại hình gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích. Đồng thời, ban tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022” bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày phát động cho đến hết ngày 30/07/2022 (tính theo dấu bưu điện) và dự kiến công bố và trao giải cuộc thi vào tháng 10/2022.
https://baothanhhoa.vn/tu-tuong-dang/phat-dong-cuoc-thi-viet-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-lan-thu-2-nam-2022/157950.htm

Theo Baothanhhoa

Album

Album videos