Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, ngành Tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có nhiều điểm nhấn nổi bật.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát nội dung Kế hoạch số 62-KH/TU, chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 cho Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền thường xuyên các nội dung về: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng; việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng; việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

Trên cơ sở các nội dung tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022), biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua năm 2022; tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy; biên tập và xuất bản sách học tập chuyên đề toàn khóa của tỉnh về "Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” phát hành tới chi bộ đảng trong toàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí tăng cường các tin, bài về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và định hướng nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí trực thuộc. Khuyến khích hội viên tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, các cuộc thi sáng tác về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được truyền tải bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Hệ thống tuyên giáo các cấp tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các báo, đài, các tạp chí, tập san, bản tin, hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh; thông tin cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, băng rôn; tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao... chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, của tỉnh; tổ chức triển lãm, thi tìm hiểu, thiết kế tranh cổ động và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kịp thời phản ánh những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nâng lên, từ đó, nâng cao trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đỗ Duy Đông (Nguồn BTH)

Album

Album videos