Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Ngày 31/01/2019, Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho đảng viên của Đảng bộ, gồm các thành phần: Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng uỷ, Lãnh đạo Sở; Bí thư, cấp uỷ và đảng viên của 17 chi bộ trực thuộc; Ban Thường vụ các đoàn thể Sở.

Đồng chí Lê Văn Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Hội nghị được nghe đồng chí Lê Văn Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao đổi, nhấn mạnh giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
Trong đó, nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.
Theo đó, đồng chí Lê Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt của các chi bộ trực thuộc thông qua các nội dung đã được học tập tại Hội nghị, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên cán bộ, viên chức của đơn vị mình học tập, triển khai Nghị quyết.
Việc học tập, quán triệt Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng là cơ sở để các cấp ủy trong Đảng bộ Sở chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết./.
Trần Thị Hảo

Album

Album videos