Cuộc thi sáng tác logo và slogan

THÔNG BÁO
Thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn
 
Với mong muốn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đến du khách trong và ngoài nước, mời gọi đầu tư đến các Nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng, tinh Thanh Hóa nói chung, UBND tinh Thanh Hóa chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn. 
Mục đích, ý nghĩa tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm lựa chọn biểu tượng tác phẩm nghệ thuật kiến trúc để xây dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn đến các Nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước; 
Biểu tượng phải thể hiện được nét đặc sắc riêng của Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia., thế hiện nét tiêu biểu về văn hóa truyền thống, khu công nghiệp động lực, phát triễn xanh bền vững;
Tác phẩm lựa chọn sẽ được sử dụng gắn với các hoạt động quảng bá hình ảnh, lôgô, quà luu niệm .. . của Khu kinh tê Nghi Sơn. 
1. Thời gian tổ chức
- Thời gian phát động cuộc thi: từ ngày 10/11/2017; 
- Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): từ 10/11/2017 đến hết ngày 15/4/2018; 
- Thời gian tổng kết và công bố kết quả: ngày 30/5/2018. 
2. Đối tượng tham gia 
- Đối tượng tham gia: mọi tổ chức, cá nhân có khả năng và nguyện vọng tham gia. 
- Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký (bộ phận Thường trực Ban Tổ chức) không được tham gia dự thi.

* Thể lệ cuộc thi: Tải về
* Kế hoach tổ chức cuộc thi: Tải về
* Thông tin cơ bản về truyền thống văn hóa, lịch sử, con người của huyện Tĩnh Gia: Tải về
 

Album

Album videos