Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

1. Văn bản của Trung ương

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tải về

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tải về

2. Văn bản của tỉnh

- Kế hoạch số 2740/KH-SVHTTDL ngày 23/7/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tải về

- Công văn số 2739/SVHTTDL-KHTC ngày 23/7/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ Viên chức hoạt động nghệ thuật và Hướng dẫn viên du lịch quy định tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tải về

- Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQCP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tải về

Album

Album videos