Hộp thư điện tử

 TT Họ tên
Địa chỉ mạng nội bộ TDOffice
http://117.6.131.82:8081
 Lãnh đạo Sở
1  Phạm Duy Phương - Giám đốc phuongpd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Văn Nam - Phó Giám đốc namlv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc sonvt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc thanhnx. svhttdl@thanhhoa.gov.vn
5  Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc yenvth. svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 Trưởng các đoàn thể Sở
1  Lê Ngọc Khoa -TTĐU, Chủ tịch CĐ  khoaln.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 Các Phòng, ban Sở
III Văn phòng
1  Trần Thị Hoa – Chánh Văn phòng hoatt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Xuân Hợi - PC.Văn phòng hoilx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Văn Ninh – PC.Văn phòng ninhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Tống Văn Thành – PC.Văn phòng thanhtv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
5  Đặng Hữu Thanh – PC.Văn phòng thanhdh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IV Phòng Tổ chức Cán bộ
1  Lê Quang Thiện - Phó phòng, P.trách thienlq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Thị Hoài – Phó phòng hoailt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
V  Thanh tra
1  Hà Thị Thủy – Chánh Thanh tra thuyht.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nghiêm Văn Vinh – P. C.Thanh tra vinhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VI  Phòng Kế hoạch – Tài chính
1  Hoàng Xuân Tùng – Trưởng phòng tunghx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Viết Cần – Phó phòng canlv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Lê Đình Lương – Phó phòng Luongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VII  Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
1  Nguyễn T.H Yến – Trưởng phòng yennh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Thị Minh – Phó phòng minhnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VIII  Phòng nghiệp vụ Thể dục Thể thao
1  Nguyễn Duy Tự - Phó phòng tund.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Hữu Thành – Phó phòng thanhnh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Lê Đông Dương – Phó phòng Duongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IX  Phòng nghiệp vụ Du lịch
1  Nguyễn Thị Nguyệt – Phó phòng, P. trách nguyetnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Trung Dũng - Phó phòng dunglt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
X  Phòng Thể thao Thành tích cao
1  Phạm Ngọc Thành - Trưởng phòng thanhpn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Bá Thịnh - P. Trưởng phòng thinhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Trần Quốc Hưng - P. Trưởng phòng hungtq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XI  Phòng quản lý Di sản văn hóa
1  Bùi Thị Tuyết - P. Trưởng phòng tuyetbt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XII  Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình 
1  Nguyễn Văn Đại - Trưởng phòng dainv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Bùi Đăng Hùng - P. Trưởng phòng hungbd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Đăng Lái - P. Trưởng phòng laind.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 Các đơn vị trực thuộc Sở
I  Thư viện tỉnh
1  Đỗ Hữu Cương - Giám đốc cuongdh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Thiện Dương - P. Giám đốc nhungnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
II  Trung tâm Triển làm - Hội chợ - Quảng cáo
1  Lê Hồng Khanh - Giám đốc khanhlh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
III  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao
1  Lê Đức Nông - P. Giám đốc nongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Anh Sơn - P. Giám đốc sonva.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Phạm Hồng Minh - P. Giám đốc minhph.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Lê Xuân Dương - P. Giám đốc duonglx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IV  Báo Văn hóa & Đời sống
1  Lê Văn Nam -+ Tổng Biên tập namlvb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
V  Trung tâm Văn hóa
1  Nguyễn Huy Sơn - Giám đốc sonnh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Minh Thịnh - P. Giám đốc thinhnm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Thị Mai Hương - P. Giám đốc huongntm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VI  Bảo Tàng Tỉnh
1  Hồ Tuấn Minh – P. Giám đốc, P. Trách minhht.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Thị Thu Hiền – P. Giám đốc hienntt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VII  Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1  Nguyễn Thế Việt – Giám đốc vietnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Hoàng Giang Châu – P. Giám đốc chauhg.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Vũ Vương Huỳnh – P. Giám đốc huynhvv.svhttdl@@thanhhoa.gov.vn
VIII  Đoàn Nghệ thuật Chèo
1  Trương Hải Thọ - Trưởng đoàn thoth.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Hàn Hải - Phó đoàn haivh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Hoàng Văn Thành - Phó đoàn thanhhv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IX  Đoàn Nghệ thuật Tuồng
1  Nguyễn Minh Chính – Phó đoàn, P.Trách chinhnm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Thị Hảo - Phó đoàn haovt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
X  Đoàn Nghệ thuật Cải Lương
1  Lê Thế Cử - Trưởng đoàn cult.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Trọng Hải – Phó Trưởng đoàn haivt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XI  Ban Nghiên cứu & Biện soạn lịch sử
1  Lê Chí Duẩn – Phó Trưởng ban duanlc.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XII  Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1  Đỗ Quang Trọng - Giám đốc trongdq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Xuân Toán - P. Giám đốc toanlx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Bá Linh - P. Giám đốc linhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XIII  Ban Quản lý dự án Công trình Văn hóa
1  Lê Duy Dũng - Trưởng ban dungld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Trần Ngọc Hùng - P. Trưởng ban hungtn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XIV  Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1  Trịnh Đình Dương - Trưởng ban duongtd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Đình Sỹ - Phó Ban syvd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XV  Trung Tâm Phát hành phim & Chiếu bóng
1  Nguyễn Viết Tỵ - Giám đốc tynv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Trần Ngọc Đạt - Phó Giám đốc dattn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Phạm Văn Đồng - Phó Giám đốc dongpv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Trần thị Tuyết - Phó Giám đốc tuyettt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XVI  Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1  Phạm Văn Tuấn - Trưởng ban tuanpv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng ban hainv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 
 
 

 
Các bài mới

Album

Album videos