Hộp thư điện tử

TT Họ tên Địa chỉ mạng nội bộ TDOffice
http://117.6.131.82:8081
 Lãnh đạo Sở
1  Phạm Duy Phương - Giám đốc phuongpd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Văn Nam - Phó Giám đốc namlv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc sonvt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc thanhnx. svhttdl@thanhhoa.gov.vn
5  Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc yenvth. svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 Trưởng các đoàn thể Sở
1  Lê Ngọc Khoa - Chủ tịch CĐ  khoaln.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 Các Phòng, ban Sở
III Văn phòng
1  Trần Thị Hoa – Chánh Văn phòng hoatt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Xuân Hợi – Phó Văn phòng hoilx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3 Tống Văn Thành – Phó Văn phòng thanhtv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IV Phòng Tổ chức Cán bộ
1  Lê Quang Thiện – Trưởng phòng thienlq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Trần Quốc Hưng – Phó phòng hoailt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
V  Thanh tra
1  Hà Thị Thủy – Chánh Thanh tra thuyht.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nghiêm Văn Vinh – P. C.Thanh tra vinhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VI  Phòng Kế hoạch – Tài chính
1 Lê Đình Lương – Trưởng phòng tunghx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Viết Cần – Phó phòng canlv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3 Nguyễn Văn Ninh ninhnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VII  Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
1  Nguyễn T.H Yến – Trưởng phòng yennh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VIII  Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
1  Phạm Ngọc Thành – Trưởng phòng Thanhpn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Hữu Thành – Phó phòng thanhnh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Bá Thịnh – P. Trưởng phòng thinhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Nguyễn Duy Tự - Phó phòng tund.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
5  Lê Đông Dương – Phó phòng Duongld.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IX  Phòng Quản lý du lịch
1  Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng phòng nguyetnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Doãn Thị Thủy – Phó phòng thuydt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
X  Phòng Quy hoạch PT Tài nguyên du lịch
1  Lê Trung Dũng – Trưởng phòng dunglt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Trạc Nam – Phó phòng namlt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XI  Phòng quản lý Di sản văn hóa
1  Bùi Thị Tuyết – Trưởng phòng tuyetbt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2 Trần Ngọc Điệp – Phó phòng dieptn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XII  Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình 
1  Nguyễn Thị Minh – Phó phòng minhnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 Các đơn vị trực thuộc Sở
I  Thư viện tỉnh
1  Đỗ Hữu Cương - Giám đốc cuongdh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Thiện Dương - P. Giám đốc nhungnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
II  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao
1  Lê Văn Nam – Giám đốc  Namlv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Anh Sơn - P. Giám đốc sonva.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Phạm Hồng Minh - P. Giám đốc minhph.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Lê Xuân Dương - P. Giám đốc duonglx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
III  Báo Văn hóa & Đời sống
1  Lê Văn Nam - Tổng Biên tập namlvb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IV  Trung tâm Văn hóa
1  Nguyễn Thị Mai Hương - Giám đốc huongntm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
V  Bảo Tàng Tỉnh
1  Nguyễn Đình Dương – Giám đốc duongnd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Hồ Tuấn Minh – P. Giám đốc minhht.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VI  Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1  Nguyễn Thế Việt – Giám đốc vietnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Hoàng Giang Châu – P. Giám đốc chauhg.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Vũ Vương Huỳnh – P. Giám đốc huynhvv.svhttdl@@thanhhoa.gov.vn
4  Lê Thế Cử - P. Giám đốc cult.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VII  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1  Trương Hải Thọ - Phó Giám đốc – P.Trách thoth.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Vũ Hàn Hải - Phó Giám đốc haivh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Hữu Chính – Phó Giám đốc chinhnm.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Vũ Thị Hảo - Phó Giám đốc haovt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
5  Vũ Trọng Hải – Phó Giám đốc haivt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
VIII  Ban Nghiên cứu & Biện soạn lịch sử
1  Lê Chí Duẩn – Trưởng ban duanlc.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
IX  Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1  Đỗ Quang Trọng - Giám đốc trongdq.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Bá Linh - P. Giám đốc linhnb.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
X  Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1  Vũ Đình Sỹ - Phó Ban syvd.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XI  Trung Tâm Phát hành phim & Chiếu bóng
3  Phạm Văn Đồng - Phó Giám đốc dongpv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
4  Đặng Hữu Thanh - Phó Giám đốc thanhdh.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
XII  Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1  Phạm Văn Tuấn – Giám đốc tuanpv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc hainv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Xuân Toán - Phó Giám đốc toannx.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 
Các bài mới

Album

Album videos