Thanh Hóa: Một số kết quả đạt được của công tác gia đình

Xuất phát từ truyền thống tốt đẹp của các thế hệ trong gia đình Việt Nam. Ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/6 hàng năm là “Ngày Gia đình Việt Nam”, nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, giá trị đạo đức và tầm quan trọng của gia đình, góp phần xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.
Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện, đồng thời cũng đặt cho gia đình và công tác gia đình trước nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều gia đình nếu không được hỗ trợ, không được chuẩn bị đầy đủ sẽ không đủ năng lực đối phó với những thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội và không làm tròn các chức năng vốn có của mình.
Với những thách thức đó, trong công tác gia đình hiện nay, chúng ta càng phải chú trọng và quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dân tộc cho mọi người, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống; tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hoá truyền thống của dân tộc đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, các bậc cha mẹ phải luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong gia đình. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động mọi người tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội phải được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu.
Với truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, trong mỗi chúng ta và thế hệ con cháu chúng ta ai cũng luôn có ý thức cộng đồng, lối sống có văn hoá, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Vì vậy, giáo dục đạo đức và nếp sống văn hoá gia đình truyền thống trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cần phải được xác định là nhiệm vụ có vị trí chiến lược lâu dài.
Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa luôn được quan tâm chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng đồng thuận, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, nên công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ đã đạt được một số kết quả rất phấn khởi.
Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp của tỉnh Thanh Hóa đã luôn chú trọng và quan tâmđẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo và sức hấp dẫn. Với nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, chính sách về hôn nhân gia đình, phòng, chống BLGĐ, Bình đẳng giới, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khoẻ, giáo dụcđạo đức, lối sống trong gia đình. Tổ chức các buổi giao l­ưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;Hội thi tìm hiểu kiến thức về gia đình và phòng, chống BLGĐ, Hội thi thể thao gia đình; thi tìm hiểu về Bình đẳng giới, Tọa đàm kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tếHạnh phúc 20/3, Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ 25/11. Hiệu quả của việc tổ chức tuyên truyền đã có tác dụng nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình không ngừng được nâng lên, giảm thiểu thấp nhất các vụ BLGĐ; các gia đình sống hoà thuận, đùm bọc yêu thương nhau hơn, tính cộng đồng trong xã hội không ngừng được củng cố và phát triển bền vững. Đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình Việt Nam không ngừng được phát huy.
Đi đôi với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp đã tích cực phối hợp lồng ghép công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ với các phong trào, công tác khác. Đến nay toàn tỉnh có 705.493/928.280 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hoá, đạt tỷ lệ 76%; 5.262/6.042 làng, thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu Văn hoá, đạt tỷ lệ 87%; 1.557/3.529 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu đạt chuẩn Văn hoá, đạt tỷ lệ 55,9%; 82/579 xã được công nhận danh hiệu xã Đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 14,2%; 14/58 phường, thị trấn được công nhận danh hiệu Đạt chuẩn Văn minh Đô thị, đạt tỷ lệ 24,1%; 210 Mô hình phòng, chống BLGĐ, 1050 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, trên 38.000 thành viên tham gia; 4.750 Nhóm phòng, chống BLGĐ; 4.750 tổ tư vấn; 370 Mô hình điểm về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam.
Nguyễn Đăng Lái

Album

Album videos