Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 08.3.2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 363/QĐ-TTg, Quyết định “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”.
Theo đó, tháng 6 hằng năm được lựa chọn là “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” để tập trung thực hiện những nhiệm vụ: Thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình. Kinh phí thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình hằng năm được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Bộ VHTTDL được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
Quốc Nhật/Vụ Gia đình
(Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn)

Album

Album videos