Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Gia đình - Văn hóa Cơ sở

STT Số hồ sơ TTHC LĨNH VỰC GIA ĐÌNH - VĂN HÓA CƠ SỞBiểu mẫu
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
1 1.005441.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
2 1.001420.000.00.00.H56 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
3 1.001407.000.00.00.H56 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
4 2.001414.000.00.00.H56 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
5 1.000919.000.00.00.H56 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
6 1.000817.000.00.00.H56 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
7 1.000454.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
8 1.000433.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
9 1.000379.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
10 1.000104.000.00.00.H56 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
11 2.000022.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
12 1.003310.000.00.00.H56 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
13 1.003676.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh
14 1.003654.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Album

Album videos