Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Gia đình - Văn hóa Cơ sở

STT DANH MỤC
    Lĩnh vực: Gia đình
01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
02 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
03 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
04 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
06 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
07 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
08 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
09 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
10 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
11 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
12 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
    Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở
13 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Album

Album videos