Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Gia đình - Văn hóa Cơ sở

STT Số hồ sơ TTHC LĨNH VỰC GIA ĐÌNH - VĂN HÓA CƠ SỞBiểu mẫu
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
1

1.005441.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

2

1.001420.000.00.00.H56

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

3

1.001407.000.00.00.H56

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

4

2.001414.000.00.00.H56

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

5

1.000919.000.00.00.H56

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

6

1.000817.000.00.00.H56

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

7

1.000454.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

8

1.000433.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

9

1.000379.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

10

1.000104.000.00.00.H56

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

11

2.000022.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

12

1.003310.000.00.00.H56

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

13

1.003676.000.00.00.H56

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

14

1.003654.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Album

Album videos