Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Gia đình - Văn hóa Cơ sở

STT LĨNH VỰC GIA ĐÌNH – VĂN HÓA CƠ SỞ Biểu mẫu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu M4b
2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Mẫu M8b

3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu M8b1
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu M4a
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu M8a
6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu M8a1
7 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình  
8 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
9 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mẫu M9a
10 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mẫu M9a1
11 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Mẫu M9b
12 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Mẫu M9b1
13 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  
14 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội  
15 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội  

Album

Album videos