Yên Định nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở

Xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”, huyện Yên Định đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa tại cơ sở. Trong đó, huyện đã chú trọng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Qua đó, các hoạt động văn hóa - thể thao phát triển sôi nổi, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ngày một nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Người dân xã Yên Thọ thi đấu bóng chuyền hơi.

Yên Định là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Cùng với hệ thống di tích được xếp hạng, Yên Định còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được thể hiện qua các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, tình làng, nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó. Huyện xác định đây là cơ sở vững chắc để triển khai hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp. Do đó, huyện đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào theo từng nội dung, giai đoạn cụ thể. Các nội dung của phong trào được các địa phương, đơn vị lồng ghép cùng với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và phát triển hiệu quả, huyện đã phối hợp với các địa phương, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng các nội dung của phong trào đến từng hộ dân; vận động Nhân dân thực hiện lồng ghép các nội dung của phong trào với các phong trào, cuộc vận động của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhận thức rõ con người là chủ thể của văn hóa. Và, cá nhân tốt thì gia đình tốt, gia đình tốt thì cá nhân tốt, huyện đã đặc biệt quan tâm đến công tác gia đình. Theo đó, đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa và vai trò của gia đình đối với xã hội; ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa với các nội dung xây dựng khu dân cư văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, huyện phối hợp với các hội, đoàn thể lồng ghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các phong trào như nuôi con khỏe, dạy con ngoan; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; gia đình hiếu học; gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Thông qua nhiều hoạt động, các thành viên trong gia đình tự nâng cao trách nhiệm của bản thân, sống kỷ cương, nghĩa tình, đoàn kết. Nhờ đó, số gia đình văn hóa được nâng cao cả về chất và lượng. Năm 2022 huyện có 91,43% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Việc triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành nền tảng vững chắc để phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa và các phong trào khác được thực hiện hiệu quả. Người dân chủ động tham gia các hoạt động phong trào của địa phương như dọn vệ sinh môi trường; hiến đất, hiến công trình làm đường; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế... Cùng với đó, các xã, thôn đã chủ động xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển của địa phương để Nhân dân hiểu và tham gia phong trào; triển khai lồng ghép với các nội dung của phong trào với nội dung của hội, đoàn thể. Toàn huyện có 149 hương ước, quy ước sửa đổi, bổ sung được phê duyệt; 97,32% khu dân cư được công nhận đơn vị văn hóa; việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

Cùng với triển khai nhiều hoạt động, huyện đã quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn; quan tâm công tác quy hoạch, chọn vị trí để xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; tích cực huy động nguồn lực để hoàn thiện hệ thống thiết chế và duy trì các hoạt động văn hóa - thể thao. Đến nay, toàn huyện đã có 100% thôn có nhà văn hóa và sân thể thao đạt chuẩn. 100% xã, thị trấn hoàn thiện và đưa vào sử dụng trung tâm văn hóa và sân vận động xã. Nhờ có hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao đồng bộ nên các hoạt động văn hóa- thể thao của người dân diễn ra thường xuyên, sôi nổi.

Để từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, Yên Định tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, trong đó chú trọng tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và thực hiện các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên về lĩnh vực văn hóa. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với các ban, ngành, đoàn thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung của phong trào và công tác bình xét phân loại, công nhận, khen thưởng danh hiệu văn hóa.

Thuỳ Linh (Nguồn THO)

Album

Album videos