Thọ Xuân quan tâm xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cơ sở được huyện Thọ Xuân quan tâm, triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo. Năm 2021, UBND huyện đã ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế VHTT, trọng tâm là trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn; nhà văn hóa - khu thể thao thôn, khu phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025”. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong công tác xây dựng và phát triển thiết chế VHTT cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Thiết chế văn hóa, thể thao làng văn hóa Phúc Bồi (xã Thọ Lập) được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Đáng ghi nhận trong xây dựng hệ thống thiết chế VHTT cơ sở trên địa bàn huyện Thọ Xuân là việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đất xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng VHTT từ xã, thị trấn đến các thôn, xóm, khu phố. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, đưa vào quy hoạch đất xây dựng cơ sở vật chất VHTT đạt chuẩn theo quy định. Quá trình đầu tư xây dựng, các địa phương đều công khai kinh phí, thành lập các tổ giám sát thi công; tăng cường công tác quản lý, nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao cơ sở. Cùng với nguồn kích cầu của huyện, xã, Nhân dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hàng vạn ngày công để xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao... Đến nay hệ thống thiết chế VHTT trên địa bàn huyện Thọ Xuân được đầu tư, xây dựng cơ bản đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, 30/30 xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn (đạt 100%); 30/30 xã, thị trấn có khu thể thao; 272/274 thôn, khu phố có nhà văn hóa (đạt 99,3%).

Hệ thống thiết chế VHTT cơ sở được củng cố, phát triển đồng bộ, góp phần khai thác có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của Nhân dân. Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện có 285 câu lạc bộ (CLB), tổ, đội văn hóa, văn nghệ (VHVN) và 312 CLB thể dục - thể thao (TDTT). Đáng chú ý, các CLB, tổ, đội VHVN, TDTT chủ yếu hoạt động trên tinh thần tự nguyện và đóng góp kinh phí để tập luyện, biểu diễn hay tham gia các sự kiện quan trọng của huyện, tỉnh.

Theo đánh giá của UBND huyện Thọ Xuân, cùng với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hệ thống thiết chế VHTT trên địa bàn huyện từng bước được quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, hoạt động hiệu quả. Qua đó cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đồng thời là nơi sinh hoạt VHTT, vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tác văn hóa, rèn luyện thể chất của Nhân dân. Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống thiết chế VHTT cơ sở có tác động sâu sắc, toàn diện đến nhiều lĩnh vực của đời sống, thực sự trở thành giải pháp quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thọ Xuân Mai Thị Mùi, cho biết: “Trong năm 2023, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động VHTT; củng cố, nâng cao chất lượng các thiết chế VHTT, trọng tâm là trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn; nhà văn hóa - khu thể thao thôn, khu phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025”. Phấn đấu trong năm 2023 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 55%; số gia đình luyện tập TDTT đạt 37,7%. Đồng thời duy trì, tổ chức có hiệu quả hoạt động của các CLB, tổ đội VHVN, TDTT; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”.

Hoài Anh (Nguồn THO)

Album

Album videos