Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Như Xuân

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Như Xuân được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thị trấn Yên Cát nổi bật là địa phương có phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị điển hình của huyện Như Xuân. Gắn với nhiệm vụ quan trọng địa phương nhằm xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vào năm 2025, thị trấn Yên Cát đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước của khu dân cư, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ đó đã có những chuyển biến tiến bộ, trong lễ cưới nhân dân tổ chức vui vẻ, tiết kiệm đúng quy định, không sử dụng thuốc lá; còn việc tang tổ chức gọn nhẹ, đúng quy định và phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa gia đình, địa phương. Đặc biệt, nhân dân không sử dụng lòng đường để bắc rạp tổ chức các sự kiện gây cản trở giao thông. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thường xuyên tổ chức góp phần tạo sân chơi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân. Đến nay, thị trấn Yên Cát có trên 75% hộ đạt gia đình văn hóa, 80% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị.

 Như Xuân.JPG
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Như Xuân.
Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương, thông qua các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo”...
Năm 2017, Như Xuân có 15 nhà văn hoá được nhân dân đóng góp xây dựng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nâng tổng số nhà văn hoá trong toàn huyện lên 121/184 nhà văn hoá đang sử dụng tốt; xây dựng mới được 4 trung tâm văn hoá xã đưa vào hoạt động; 184 làng, bản, khu phố đều có sân bóng chuyền, bóng đá. Một số CLB cầu lông, bóng bàn trên địa bàn huyện được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và việc thực hiện Quy ước, Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn được đặc biệt quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con nhân dân, tỷ lệ đăng ký đầu năm tăng cao, nhiều làng, bản, khu phố các hộ đăng ký đạt 100%. Kết quả xây dựng gia đình văn hoá năm 2017: đăng ký xây dựng gia đình văn hoá đầu năm là 12.390 hộ, đạt 74%; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm là11.652, đạt 69,82%, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm (2015 - 2017) là 6.993 đạt 41%;  100% các làng, bản, khu phố có Quy ước, được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc tự quản trong cộng đồng dân cư. Các phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đạt được những kết quả quan trọng, khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm ở cộng đồng.
Ông Đàm Văn Thông - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Như Xuân cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc bền chặt, đoàn kết, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị. Đến hết 6 tháng đầu năm 2018 đã có 18 thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa lần đầu; 10 cơ quan đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu; 25 thôn, cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận lại lần hai.
Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương cũng như Quy ước của làng, bản, khu phố đề ra. Tất cả cũng để nhằm huy động các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào; tăng cường công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở; gắn kết việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phong trào xây dựng nông thôn mới...
Thảo Nguyên

Album

Album videos