Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ngày 16/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động số 31-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Nội dung Kế hoạch hành động số 31-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xem chi tiết tại đây.
Trịnh Thị Thủy

 
 
 

Album

Album videos