Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chú trọng. Thông qua các chương trình, dự án, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với nguồn vốn xã hội hóa do Nhân dân đóng góp, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, trên địa bàn huyện hiện có 254/254 Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố; 34/34 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Hội trường nhà văn hóa đa năng và hiện nay huyện đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để đầu tư hạng mục Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Nhà luyện tập thể thao huyện Triệu Sơn, phấn đấu đến năm 2022 về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn 11, xã Thọ Bình
 Cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã được triển khai sâu rộng, thật sự đi vào đời sống người dân nông thôn và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; làng, thôn, bản văn hóa; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn Châu Thành, xã Triệu Thành
Kết quả, đến hết năm 2020, trên địa bàn huyện có 78,7% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 84,6% số thôn, khu phố được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa; 32/32 xã được công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xã hội hóa các đội văn nghệ ở cấp thôn, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy các loại hình văn nghệ dân gian truyền thống, phát triển các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, khôi phục các hoạt động nghệ thuật truyền thống ở nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hoàn thành các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới./.
 Trịnh Thị Thủy

Album

Album videos