Huyện Nông Cống đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Nhận thức rõ thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) là yếu tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở phát triển, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống luôn chú trọng xây dựng các thiết chế VHTT cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Huyện Nông Cống đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thaoHuyện Nông Cống luôn chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Xã Vạn Thắng là đơn vị tiêu biểu trên địa bàn huyện trong việc huy động nguồn xã hội hóa xây dựng các thiết chế VHTT. Để làm được điều đó, đảng bộ xã đã đưa nội dung xây dựng các thiết chế VHTT vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó quy định mỗi năm sẽ vận động Nhân dân đóng góp để xây dựng hoàn thiện 1 công trình VHTT (cổng làng văn hóa, nhà văn hóa (NVH), sân TDTT...). Cùng với việc tăng cường hỗ trợ, xã cũng chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế VHTT, gắn với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Hiện 100% thôn, làng trên địa bàn đã xây dựng được cổng làng văn hóa, NVH, sân TDTT đơn giản. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế VHTT đã thúc đẩy các phong trào VHTT phát triển, gắn kết tình đoàn kết của người dân trong xã.

Cũng như xã Vạn Thắng, ở các địa phương khác trên địa bàn huyện đã và đang huy động mọi nguồn lực để sửa chữa và xây dựng mới NVH thôn, làng. Với phương châm Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ theo cơ chế “kích cầu”, cùng với ngân sách hỗ trợ, các xã, thị trấn đã làm tốt công tác xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các thiết chế văn hóa TDTT. Nhiều xã đã ban hành nghị quyết hỗ trợ đầu tư ngân sách quy hoạch và xây dựng các thiết chế VHTT, trong đó có nhiều NVH thôn, làng được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng như: NVH làng Vạn Thành, làng Ngọc Chẩm, làng Tân Vinh (Thăng Long); làng Rọc Tuy, làng Hậu Áng (Công Liêm); làng Cao Hậu, làng Ngọc Tháp, làng Văn Đôi (Hoàng Giang); làng Bi Kiều (Trung Chính); làng Minh Sơn (Minh Nghĩa)... Bên cạnh đó việc xây dựng cổng làng cũng được chú trọng, nhiều cổng làng được xây dựng mang đậm nét văn hóa dân tộc như: Cổng làng Đông Cao (Trung Chính); cổng làng Ngư (Thăng Long); cổng làng Văn Đô, Yên Minh, Phúc Thọ (Trường Sơn), cổng làng Thọ Thượng (Thăng Thọ)... Đến nay, 29/29 xã, thị trấn đều có làng, thôn, tiểu khu đăng ký, khai trương xây dựng đơn vị văn hóa; 287 NVH làng, thôn, tiểu khu, 17 NVH xã, thị trấn và 1 trung tâm văn hóa - TDTT cấp huyện đã được xây dựng.

Cùng với đó, thời gian qua, huyện Nông Cống tích cực xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường hỗ trợ tổ chức các hoạt động TDTT. Cụ thể, hàng năm, huyện đã cấp kinh phí cho các xã, thị trấn xây mới nhiều công trình phục vụ hoạt động TDTT; hỗ trợ thường xuyên cho công tác tổ chức hoạt động thể thao quần chúng ở các xã, thị trấn; ở khu dân cư. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 33 sân bóng đá, 237 khu thể thao thôn, làng, 330 sân bóng chuyền, 120 sân cầu lông, 2 nhà tập luyện thi đấu, 70 bán bóng bàn và 2 sân quần vợt. Hầu hết các thiết chế VHTT đều phát huy tính năng, phục vụ có hiệu quả việc hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT... từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân. Với hệ thống cơ sở vật chất này, phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe ở Nông Cống ngày càng sôi nổi hơn. Hàng năm, huyện đều tổ chức các giải thể thao lớn, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia; tỷ lệ người dân thường xuyên rèn luyện TDTT tăng rõ rệt. Các thiết chế VHTT đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, TDTT trên địa bàn huyện phát triển.

Để thiết chế VHTT phát huy công năng, hiệu quả hoạt động, thời gian tới, huyện Nông Cống sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của văn hóa, văn nghệ, TDTT để mọi người dân hiểu và tích cực tham gia; thành lập và củng cố các đội văn nghệ, các câu lạc bộ thể thao ở xã, thôn với các môn như: bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông...; thường xuyên tổ chức và hỗ trợ kinh phí để các thôn dân cư tổ chức các giải thi đấu thể thao, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ; ban hành quy chế hoạt động của các thiết chế VHTT đảm bảo mọi người dân đều có quyền thụ hưởng trên tinh thần sử dụng cơ sở vật chất an toàn, ổn định, lâu bền; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, nhất là ở cơ sở; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế VHTT cơ sở.

Trần Hằng (Nguồn BTH)

Album

Album videos