Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 30/3/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp, giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định:
- Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã” quy hoạch ở địa điểm vị trí trung tâm đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận; mỗi xã có ít nhất 01 điểm vui chơi, giải trí độc lập cho người già và trẻ em; điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em. Tỷ lệ Khu dân cư có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng” đạt 100% theo tất cả các vùng; tại thời điểm xét công nhận về đích nông thôn mới (NTM), xã không để xảy ra các vụ bạo lực gia đình có tính chất nổi cộm; trên địa bàn xã xây dựng được mô hình Phòng chống bạo lực gia đình.
- Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao: Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn được tu bổ, tôn tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóavăn nghệ, thể dục-thể thao của cộng đồng dân cư. Đối với khu vực đồng bằng, có 70% các điểm cộng cộng trên địa bàn xã được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; đối với miền núi, hải đảo, có 50% các điểm cộng cộng trên địa bàn xã được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên; di sản văn hóa trên địa bàn xã được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa; 15% tổng số Khu dân cư văn hóa được tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa; 15% tổng số Gia đình văn hóa được tặng Giấy khen Gia đình văn hóa. Xây dựng chuyên mục du lịch của xã trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội; Thông tin về các điểm du lịch của xã được thường xuyên cập nhật trên chuyên mục du lịch hoặc website du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội.
- Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện thôn mới: Trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, có nhiều hoạt động kết nối với xã yêu cầu quy hoạch đất tại vị trí trung tâm đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Thư viện được bảo đảm nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và có khả năng kết nối, liên thông với mạng lưới thư viện của tỉnh, thành phố.
- Đối với tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia về huyện thôn mới nâng cao: Công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao yêu cầu có 100% các công viên, hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời và phải đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho người dân trong huyện; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả; xây dựng chuyên mục du lịch trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của huyện hoặc fanpage du lịch của huyện trên mạng xã hội; thông tin về điểm du lịch của huyện được thường xuyên cập nhật trên chuyên mục du lịch hoặc website du lịch của huyện hoặc fanpage du lịch của huyện trên mạng xã hội; chuyên mục du lịch/website du lịch của huyện có kết nối với website du lịch của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh.
Nội dung Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xem chi tiết tại đây
Trịnh Thị Thủy

Album

Album videos