Hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều nội dung tương đối toàn diện, đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cuộc vận động đang trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”Người dân tham gia trò chơi dân gian tại Công viên Hội An, TP Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Xuân

Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả tỉnh, cho nên, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế, TP Thanh Hóa luôn coi trọng sự nghiệp văn hóa. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai trên địa bàn những năm qua, đã góp phần tạo dựng diện mạo mới cho đô thị loại I. Thành phố xác định, thực hiện các tiêu chuẩn phường văn minh có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 6 chỉ thị về “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, “Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”, “Đấu tranh phòng chống ma túy”, “Vệ sinh môi trường”, “Phòng chống tội phạm trộm cắp”, “Nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ, đảng viên và người dân thành phố”.

Quá trình triển khai các chỉ thị nói riêng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nói chung, đã tạo được sự đồng thuận và sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, các tiêu chuẩn xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đã đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, năm 2015 thành phố đã hoàn thành việc khai trương văn hóa đối với 279/279 phố; 16/20 phường phát động “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đến năm 2019, thành phố có 15/20 phường được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; 267/311 phố, thôn (sau khi sáp nhập) đạt danh hiệu phố, thôn văn hóa. Cũng trong năm 2019, 17/17 xã đã được công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đưa thành phố cán đích nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đặt ra. Đặc biệt, những thành quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần xây dựng thành phố vững về chính trị, phát triển về kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho Nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (tiền thân là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”), do MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện. Với nhiều nội dung toàn diện, đến nay cuộc vận động đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Nhân dân. Bởi lẽ, nội dung cuộc vận động phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã động viên các tầng lớp Nhân dân cùng cộng đồng trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau và khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng. Hàng năm, toàn tỉnh đã có trên 98% khu dân cư tổ chức ngày đại đoàn kết, trong đó có trên 60% khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”; trên 4.000 khu dân cư văn hóa được biểu dương, khen thưởng và 800.000 gia đình văn hóa được công nhận.

Một nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được xem là bước phát triển mới của phong trào xây dựng làng văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 340/481 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 70,7%. Thực tế triển khai ở nhiều địa phương cho thấy, quá trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đã thực sự khơi dậy và phát huy được tiềm năng, sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân. Từ đó, diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp; truyền thống văn hóa tốt đẹp được khơi dậy; các mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở khu dân cư được tăng cường, đã góp phần giải quyết tốt nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống... Đặc biệt, hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với Nhân dân. Cùng với đó, người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nhất là việc tích cực tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đồng thời, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống được nâng cao cũng giúp cho mỗi cán bộ, công chức ngày càng nhận thức đầy đủ chức trách của mình trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân.

Đối với khu vực thành thị, việc xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đã đạt được nhiều kết quả bước đầu tích cực. Tính đến nay, toàn tỉnh có 29/78 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 37,2%. Đặc biệt, cuộc vận động đã góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi và chuyển biến tích cực trong nhận thức lẫn hành động của cả đội ngũ cán bộ và Nhân dân. Điển hình trong đó phải kể đến ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước trong việc quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông; thực hiện văn minh công sở, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo cảnh quan môi trường văn hóa ngày càng thân thiện; trật tự an ninh được giữ vững. Chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được chú trọng; các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng; các phong trào văn hóa, thể thao và các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng được duy trì hoạt động thường xuyên...

Hoàng Xuân (Nguồn BTH)

 

Album

Album videos