Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới

 
Ngày 24/6/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2357/SVHTTDL-NSVHGĐ về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 137/CTPH-VPĐPNTM-SVHTTDL, ngày 10/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 137/CTPH-VPĐPNTM-SVHTTDL, trong đó tập trung: (1) Triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. (2) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá thể thao cơ sở, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì, bảo tồn văn hoá truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, vùng biên giới. (3) Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trọng tâm là lồng ghép tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân. (4) Tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân nông thôn tích cực xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. (5) Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”; hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, sách, báo cho các thư viện cơ sở triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng”. (6) Xây dựng và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch trang trại, du lịch sinh thái; triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn. (7) Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy bảo tồn  các loại hình văn hóa phi vật thể đặc biệt là lễ hội, văn hoá dân gian, các làng nghề truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa nông thôn phục vụ phát triển các loại hình du lịch cộng đồng.
Trịnh Thị Thủy

Album

Album videos