Công nhận 296 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 28/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2016 - 2020 cho 296 tập thể thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có 32 cơ quan, 263 đơn vị và 01 doanh nghiệp (Cụ thể: thành phố Thanh Hóa: 07 cơ quan, 15 đơn vị; thành phố Sầm Sơn 05 đơn vị; thị xã Bỉm Sơn: 03 cơ quan, 08 đơn vị, 01 doanh nghiệp; thị xã Nghi Sơn: 04 đơn vị; huyện Thọ Xuân: 01 cơ quan, 17 đơn vị; huyện Nông Cống: 21 đơn vị; huyện Đông Sơn: 03 cơ quan, 09 đơn vị; huyện Triệu Sơn: 06 đơn vị; huyện Quảng Xương: 03 đơn vị; huyện Hà Trung: 22 đơn vị; huyện Nga Sơn: 03 cơ quan, 14 đơn vị; huyện Yên Định: 22 đơn vị; huyện Thiệu Hóa: 08 đơn vị; huyện Hậu Lộc: 11 đơn vị; huyện Vĩnh Lộc: 01 cơ quan, 06 đơn vị; huyện Thạch Thành: 02 cơ quan, 08 đơn vị; huyện Ngọc Lặc: 01 cơ quan, 06 đơn vị; huyện Lang Chánh: 02 cơ quan, 08 đơn vị; huyện Như Xuân: 03 cơ quan, 08 đơn vị; huyện Như Thanh: 15 đơn vị; huyện Thường Xuân: 06 cơ quan, 13 đơn vị; huyện Bá Thước: 05 đơn vị; huyện Quan Hóa: 04 đơn vị; huyện Quan Sơn: 09 đơn vị và huyện Mường Lát 03 đơn vị)
Việc công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, doanh nghiệp; tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa rộng lớn và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia./.
Trịnh Thị Thủy

Album

Album videos