Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tập trung làm nổi bật giá trị cốt lõi của “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về nội dung phóng sự sẽ trình chiếu trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết 18 năm (2000- 2018) thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH). Hội nghị sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Hà Nội và một số điểm cầu.


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc chiều qua 4.9, Bộ trưởng đã xem 14 phút phim phóng sự về quá trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 18 năm qua. Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Thường trực BCĐTƯ Phong trào TDĐKXDĐSVH cũng đã báo cáo Bộ trưởng một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Theo đó, đây sẽ là dịp nhìn lại tổng quan sự phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 18 năm qua; đặc biệt thông qua những con số, mô hình thiết thực, những tác động hiệu quả đến công tác xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng ở mọi vùng miền. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng sẽ thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào ngày càng thực chất, có chiều sâu; khắc phục “căn bệnh” thành tích khiến cho phong trào chưa thực sự “sâu rễ bền gốc” trong đời sống văn hóa tại một số địa phương.
Khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị nhìn lại chặng đường phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH sau 18 năm, theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, công tác chuẩn bị cần tập trung và làm nổi bật được giá trị, ý nghĩa và những tác động thiết thực của phong trào đối với công tác xây dựng đời sống văn hóa tại các địa phương, vùng miền, dân tộc, tôn giáo...
“Phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 Khoá VIII về Xây dựng và Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nội hàm, ý nghĩa và tác động của phong trào trong đời sống thực tiễn là rất lớn, cần được khắc họa và thể hiện sinh động, thuyết phục”, Bộ trưởng chỉ đạo.
Về nội dung phim phóng sự nhìn lại chặng đường thực hiện, phát triển của phong trào trong 18 năm qua, Bộ trưởng yêu cầu bộ phận nội dung cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở chọn lọc những số liệu, hình ảnh sinh động, cô đọng, có khả năng khái quát và làm nổi bật những kết quả đạt được của phong trào. Theo Bộ trưởng, những hình ảnh, lời bình trong phóng sự cần phải làm rõ thực chất, cốt lõi của phong trào TDĐKXDĐSVH, trên cơ sở đó, khắc họa những tác động của phong trào đối với việc xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng qua từng giai đoạn.
“Bộ phim chính là một báo cáo trực quan, sinh động bằng hình ảnh. Vì vậy, mỗi hình ảnh đều cần được thể hiện một cách logic, khoa học, cô đọng, sinh động và ấn tượng, tránh sử dụng nhiều hình ảnh tĩnh, dễ tạo sự khô cứng. 18 năm qua bao gồm rất nhiều dấu mốc, nhiều con số nên đòi hỏi phải rà soát, lọc chọn kỹ càng, tìm được những số liệu và hình ảnh “biết nói” để qua đó, người xem sẽ có cái nhìn bao quát và toàn diện nhất về từng giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, những mô hình ấn tượng, những tấm gương điển hình kèm với nội dung lời bình có sức khái quát cũng sẽ góp phần tạo điểm nhấn, để lại dấu ấn đối với người xem. Từng chi tiết trong phóng sự đều cần được thể hiện một cách giản dị, gần gũi nhưng có sức tác động sâu sắc, thiết thực...”, Bộ trưởng chỉ đạo.
Khẳng định sức sống bền vững của phong trào trong đời sống văn hóa ở mọi vùng miền, dân tộc, tôn giáo..., theo Bộ trưởng, các nội dung tại Hội nghị nói chung và phim phóng sự nói riêng cần tập trung vào các nội dung cốt lõi, tránh lan man và không có điểm nhấn.
* Nhan đề do BBT đặt lại

Theo: bvhttdl.gov.vn 

Album

Album videos