​ Quy định tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

Ngày 18/2/2022, Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
Theo Quy định, có 09 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh, gồm: 1) quy hoạch đô thị; 2) giao thông đô thị; 3) môi trường và an toàn thực phẩm đô thị (tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh), môi trường đô thị (tiêu chí đánh giá quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh); 4) an ninh, trật tự đô thị; 5) thông tin, truyền thông đô thị; 6) việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; 7) văn hóa, thể thao đô thị; 8) y tế, giáo dục đô thị; 9) hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.
Về điều kiện xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, phường, thị trấn phải đạt 09 tiêu chí nêu trên; có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp huyện; thời gian đăng ký là 02 năm đối với công nhận lần đầu và 05 năm đối với công nhận lại; có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuấn đô thị văn minh.
Về điều kiện xét công nhận và công nhận lại quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh gồm: Có đăng ký quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đạt 09 tiêu chí nêu trên; thời gian đăng ký 02 năm đối với công nhận lần đầu và 05 năm đối với công nhận lại; có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh và có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2022. Nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg xem chi tiết tại đây.
Trịnh Thị Thủy 

Album

Album videos