Điểm sáng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình 2017

Điểm sáng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình 2017

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc được tổ chức, đáp ứng đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lang Chánh

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lang Chánh

Nhằm tạo “sức sống” cho phong trào TDĐKXDĐSVH trong đời sống nhân dân, huyện Lang Chánh đã có nghị quyết chuyên đề “Phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Chuyển biến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Đông

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, những tiêu chí của phong trào được triển khai tới ...

Xem tiếp

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Chỉ thị nêu rõ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt ...

Xem tiếp

Tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Sáng ngày 2/12, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào ...

Xem tiếp

Hội thi Gia đình hạnh phúc toàn quốc năm 2016

Hội thi là dịp tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các loại hình Câu lạc bộ gia đình, đồng thời tuyên tuyền, vận động các ...

Xem tiếp

Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên cơ sở thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc trách ...

Xem tiếp

Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo ...

Xem tiếp

Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Kinh tế - xã hội phát triển đang tạo ra nhiều sự biến đổi, song có những giá trị làm nền tảng cho sự phát triển ấy nhất định không thể bị đảo lộn. Gia ...

Xem tiếp

Thanh Hóa: Một số kết quả đạt được của công tác gia đình

Ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/6 hàng năm là “Ngày Gia đình Việt Nam”, nhằm đề cao trách nhiệm ...

Xem tiếp

Album

Album videos