Ước thực hiện kết quả kinh doanh du lịch tháng 7/2019

Tháng 7/2019 du lịch Thanh Hóa ước đón được  1.668.000  lượt khách, tăng 19,8     % so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó khách quốc tế đạt 41.120 lượt khách, tăng      29,7% so với cùng kỳ năm 2018,); Tổng thu du lịch ước đạt: 2.237 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2018, (trong đó khách quốc tế: 12.800.000 USD).
*  Ước 7 tháng đầu năm 2019
7 tháng đầu năm 2019 du lịch Thanh Hóa ước đón được 8.088.000 lượt khách, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt  85,1% kế hoạch  năm 2019 (trong đó khách quốc tế ước đạt 167.520 lượt khách, tăng 31,8 % so với cùng kỳ năm 2018, đạt 56,2 % KH năm 2019); Tổng thu du lịch ước đạt: 10.447 tỷ đồng, tăng 38,0% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 72,0% kế hoạch năm 2019 (trong đó khách quốc tế ước đạt: 52.650.000 USD).
Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos