Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

Ngày 30/11/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025"
Về mục tiêu của Đề án
Đề án hướng đến mục tiêu chung là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của của du lịch Việt Nam.
Mục tiêu đặt ra đến năm 2020 là hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu (về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú trong cả nước); Hình thành hệ thống thông tin số về các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch; Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch dịch tự động ra các ngôn ngữ phổ biến. Đồng thời, kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ TW đến địa phương và doanh nghiệp du lịch; Cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Đến năm 2025 cần phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu về năng lực cạnh tranh du lịch của khu vực Đông Nam Á.
5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch đó là: 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi; 2. Nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh; 3. Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; 4. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; 5. Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch.
Về tiến độ, Đề án sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn từ nay đến năm 2020, sẽ tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch Việt Nam; xây dựng các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về du lịch đến các địa phương, doanh nghiệp; phát triển các ứng dụng phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động dựa vào các công nghệ tiên tiến…
Với giai đoạn 2021-2025, cùng với việc phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh trên hệ thống cơ sở dữ liệu số của du lịch Việt Nam gắn với các mô hình đô thị thông minh và Hệ tri thức Việt số hóa, sẽ đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, đề án khác; cụ thể hóa các nội dung của Đề án thành các chương trình, kế hoạch hàng năm trong công tác quản lý của ngành du lịch phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển…
Hải Vân
 

Album

Album videos