Thống kê du lịch tháng 9 và 9 tháng; ước tháng 10 năm 2019

* Thực hiện tháng 9 năm 2019:
Thực hiện tháng 9/2019 du lịch Thanh Hóa ước đón được 493.500 lượt khách, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó khách quốc tế đạt 32.200 lượt khách, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2018); Tổng thu du lịch  đạt: 1.122 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó khách quốc tế: 11.900.000 USD).

*Thực hiện 9 tháng năm 2019:
9 tháng đầu năm 2019 Du lịch Thanh Hóa  đón  được  9.018.500 lượt khách, tăng 23,0% so với năm 2018,  đạt 94,9% KH năm 2019 (trong đó, khách quốc tế ước đạt 233.050 lượt khách, tăng 33,9% so với năm 2018, đạt 78,2% so với KH năm 2019); Tổng thu du lịch đạt 11.919,3 tỷ đồng, tăng 41,7% so với năm 2018, đạt 82,2% KH năm 2019 (trong đó Quốc tế: 77.600.000 USD)

* Ước thực hiện tháng 10 năm 2019:
Tháng 10/ 2019 du lịch Thanh Hóa ước đón được 353.600 lượt khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó khách quốc tế đạt 28.100 lượt khách, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2018); Tổng thu du lịch  đạt: 859,2 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó khách quốc tế: 11.900.000 USD).

*Ước thực hiện 10 tháng năm 2019:
10 tháng đầu năm 2019 Du lịch Thanh Hóa  đón được 9.372.100 lượt khách, tăng 22,4% so với năm 2018,  đạt 98,7% KH năm 2019 (trong đó, khách quốc tế ước đạt 261.150 lượt khách, tăng 33,8% so với năm 2018, ước đạt 87,6% so với KH năm 2019); Tổng thu du lịch đạt 12.778,5 tỷ đồng, tăng 39,3% so với năm 2018, đạt 88,1% KH năm 2019 (Quốc tế: 89.500.000 USD)

Album

Album videos